بررسی کاربرد روش آبیاری بارانی و استغراقی جهت کشت مستقیم برنج در خوزستان

تاثیر تنش آبی بر عملکرد یونجه
بررسی روند تجمعی بعضی از عناصر سنگین در خاک و گیاه در اثر تیمارهای کمپوست شهری و لجن فاضلاب
بررسی آبشوئی نیترات از منابع کودهای اوره و ‏‎SCU‎‏ با دو برنامه آبیاری و با استفاده از لایسیمتر
تعیین دور و عمق آبیاری در زراعت کلزا
تعیین نیاز آبی گندم و ارزیابی آمار و ارقام ارائه شده در کتاب نیاز آبی گیاهان کشور به منظور تکمیل و افزایش دقت آن با استفاده از تحقیقات لایسیم
بررسی آبشویی نیترات از منابع کودهای اوره و ‏‎S.C.U‎‏ با دو برنامه آبیاری با استفاده از لایسیمتر
What does the special variable $@ mean in Perl?
Script to build HTML page from from extracted DIVs from other HTML pages
How can I capture rsync progress messages in Perl?
How do you reposition the main window under Perl Tkx?
How can I fix the “Couldn't create file parser context for file …” bug with Perl libxml on Debian?
What are some good Perl modules for flow-based programming on files?
How can I manage Perl module dependencies?
Why does Module::Build's testcover gives me “use of uninitialized value” warnings?
How can I create a nested hash as a constant in Perl?
When setting up Perl code to run as either a script or module, what is the reason for __PACKAGE__?

بررسی کاربرد روش آبیاری بارانی و استغراقی جهت کشت مستقیم برنج در خوزستان
در مراحل اولیه رشد % سبز مزرعه در روش آبیاری بارانی به مراتب بیشتر از روش هستغراقی بوده هست و با کاربرد آبیاری بارانی میزان مصرف آب به 16-25 % آبیاری هستغراقی کاهش یافت .


اثرات کم آبیاری و تعیین کارآیی مصرف آب در کلزا
با توجه به بررسی آماری داده‌ها بین دو روش تفاوت معنی‌داری از نظر عملکرد نیست .


بررسی سیستم جمع آوری روانآب بر روی رشد درختان دیم زیتون


بررسی اثر کم آبیاری تنظیم شده در کشت نشایی برنج بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج (رقم طارم)


70 out of 100 based on 60 user ratings 1360 reviews

ارزیابی عملکرد ارقام برنج تحت آبیاری بارانی به روش کشت مستقیم در خوزستان
بررسی کاربرد صفحات مستغرق به منظور جلوگیری از رسوبگذاری در مدخل نهرهای آبرسانی
ارزشیابی تحمل ژنوتیپهای لوبیا به تنش آبی
انتخاب با تحمل ترین ارقام انار به شوری
بررسی اثر توام آب آبیاری و میکرو المنت بر بر افزایش عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در قزوین
اثر رژیمهای آبیاری و اندازه پیاز مادری بر کمیت و کیفیت بذر پیاز رقم تگزاس ارلی گرانو 502
تعیین نیاز آبی و مقایسه با روش آبیاری تحت فشار قطره ای در درختان بادام ارومیه
تعیین نیاز آبی و مقایسه سه روش آبیاری تحت فشار قطره ای در درختان زردآلوی ارومیه
تعیین نیاز آبی و مقایسه سه روش آبیاری تحت فشار قطره ای در درختان گردوی ارومیه
ارزیابی تحمل ژنوتیپهای لوبیا به تنش آبی
بررسی کارآیی مصرف آب بر ارقام گندم در سطوح مختلف کوددهی
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*