اثر تنش رطوبتی بر عملکرد و اجزای آن و رشد دو رقم سیب‌زمینی

تعیین مناسبترین رقم مقاوم کلزا به شوری آب آبیاری
بررسی تاثیر آرایش کاشت و روش آبیاری در کارآیی مصرف آب، کمیت و کیفیت کلزا
بررسی اثرات عمق کاشت و زمان آبیاری تابستانه بر عملکرد زعفران و جمعیت کنه عامل پوسیدگی پیاز زعفران درگناباد
امکان بکارگیری تکنیکهای مختلف جمع آوری نزولات آسمانی در باغات زیتون در استان کرمانشاه (منطقه سرپل ذهاب)
تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و کیفیت شش رقم انگور
بررسی تاثیر روشهای مختلف آماده سازی سطح آبخیز درختان و فواصل کاشت جهت استحصال آب باران و کاربرد کود در عملکرد باغ انگور دیم بایک نوبت آبیاری
What does the special variable $@ mean in Perl?
Script to build HTML page from from extracted DIVs from other HTML pages
How can I capture rsync progress messages in Perl?
How do you reposition the main window under Perl Tkx?
How can I fix the “Couldn't create file parser context for file …” bug with Perl libxml on Debian?
What are some good Perl modules for flow-based programming on files?
How can I manage Perl module dependencies?
Why does Module::Build's testcover gives me “use of uninitialized value” warnings?
How can I create a nested hash as a constant in Perl?
When setting up Perl code to run as either a script or module, what is the reason for __PACKAGE__?

اثر تنش رطوبتی بر عملکرد و اجزای آن و رشد دو رقم سیب‌زمینی
به منظور تعیین مدیریت صحیح مصرف آب و بررسی اثر تنش رطوبتی بر عملکرد و اجزاء اون و رشد دو رقم سیب‌زمینی با راکا و مارفونا در یک آزمایش اسپلیت پلات بوده هست نتایج نشان داد رقم مارفونا در سطح 1 % با رقم دیگر اختلاف داشته و عملکرد اون 16/5 تن در هکتار بوده هست و مقایسه میانگین تیمارهای آبیاری 1 % دارای اختلاف معنی‌دار بوده و آبیاری سپس 60 میلیمتر تبخیر تا قبل از گلدهی و 40 میلیمتر تبخیر بعد.


مقایسه مقاومت به شوری در 10 رقم از انار تجارتی استان یزد
گلدهی عملکرد بیشتری (17/48 تن در هکتار) نسبت به سایر تیمارها نشان داد و مصرف آب بیشتر قبل از گلدهی و تنش رطوبتی سپس گلدهی سبب کاهش عملکرد می‌شود.


بررسی امکان کشت انگور سلطانین درشرایط دیم و یا با یک یا دوبار آبیاری تکمیلی


بررسی مدیریت آبیاری بادام با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای


82 out of 100 based on 42 user ratings 742 reviews

بررسی الگوهای مختلف آبیاری شیاری یک درمیان در مقدار کل آب مصرفی وعملکرد پنبه
بررسی تاثیر تنش آبی بر عملکرد و نوسانات جمعیت عسلک پنبه درمناطق پنبه کاری کشور
بررسی اثرات آبیاری، تغذیه و زمان برداشت بر روی کیفیت و عمر انباری سیب رددلیشز
بررسی های فیزیولوژیکی تحمل به خشکی در چغندرقند در ارتباط با ازت و پتاسیم
بررسی میزان جذب و تلفات کودی ازته و فسفره در زراعت چغندرقند با استفاده از لایسیمتر زهکش دار بدون سطح ایستایی
بررسی رابطه پارامترهای مرفولوژیک با تحمل به خشکی در چغندرقند
اثر مدت مانداب کوتاه مدت بر رشد و عملکرد گندم و تاثیر زهکشی سطحی در افزایش تولید
بررسی اثر نوع و زمان کاربرد زیرشکن بر آب مصرفی و خصوصیات کمی و کیفی محصول پنبه
اثرات کمبود آب بر خواص کمی و کیفی ارقام پنبه و تعیین تابع تولید
تاثیر تنش آبی بر عملکرد یونجه
بررسی روند تجمعی بعضی از عناصر سنگین در خاک و گیاه در اثر تیمارهای کمپوست شهری و لجن فاضلاب
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*