تهیه یک مدل ریاضی برای طراحی و ارزیابی سیستمهای آبیاری سطحی

بررسی کم آبیاری به روش بارانی بر روی خواص کمی و کیفی پنبه
ارزیابی و مقایسه روشهای مختلف تعیین طول شیار و انتخاب روش بهینه در گرگان
بررسی تاثیر آبیاری قطره ای بر مقدار آب مصرفی وخصوصیات کمی وکیفی پنبه
بررسی و مقایسه روشهای مختلف طول بهینه شیار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی تجرک- استان همدان
بررسی و مقایسه نیاز آبی پنبه ارقام سای اکرا و ساحل به روش لایسیمتری
ارزیابی فنی سیستم های آبیاری میکرو (تراوا، لوله های دوجداره و قطره ایی) و بررسی کاربرد این سیستم ها در مقایسه با آبیاری سطحی در زراعت گوجه فرن
What does the special variable $@ mean in Perl?
Script to build HTML page from from extracted DIVs from other HTML pages
How can I capture rsync progress messages in Perl?
How do you reposition the main window under Perl Tkx?
How can I fix the “Couldn't create file parser context for file …” bug with Perl libxml on Debian?
What are some good Perl modules for flow-based programming on files?
How can I manage Perl module dependencies?
Why does Module::Build's testcover gives me “use of uninitialized value” warnings?
How can I create a nested hash as a constant in Perl?
When setting up Perl code to run as either a script or module, what is the reason for __PACKAGE__?

تهیه یک مدل ریاضی برای طراحی و ارزیابی سیستمهای آبیاری سطحی
در این مطالعه یک مدل ریاضی بر پايه حل معادله‌های پیوستگی و ممتنم و با کمک معادله مانینگ و معادله نفوذ کوستیاف تعدیل شده جهت ارزیابی، طراحی و شبیه‌سازی مراحل مختلف آبیاری جوبچه‌ای و نواری ارائه گردید.


تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع ‏‎ETO‎‏ (چمن)
به منظور بررسی و آزمون نتایج مدل مبادرت به انجام آزمایشهای صحرایی پیشروی و پسروی در مزرعه برای دو روش آبیاری جوبچه‌ای و نواری گردید.


تاثیر سطوح مختلف ازت و دور آبیاری بر صفات کمی و کیفی پسته
آزمون مدل در شرایط مختلف از نظر بافت و خصوصیات نفوذپذیری خاک ، طول شیب مزرعه و همچنین جریان هادی ورودی متفاوت انجام پذیرفت .


کاهش دفعات آبیاری درختان پسته در دوران خواب گیاه و تعیین اثرات آن
سپس نتایج محاسبات مدل (شامل وقتهای پیشروی و پسروی، حجم آب نفوذیافته و حجم رواناب سطحی) با 12 سری داده‌های صحرایی مربوط به آبیاری نواری و جوبچه‌ای مقایسه گردید.


بررسی امکان تغییر سیستم آبیاری از روش سطح به زیرزمینی و تعیین تاثیر تغییر سیستم بر روی میزان ‏‎Earl spliting‎‏ در درختان بارور پسته
نتایج نشان دادند که مدل با دقت نسبا خوبی وقتهای پیشروی و پسروی که شرایط اصلی طراحی آبیاری جوبچه‌ای و نواری هستند را شبیه‌سازی نموده و در تخمین حجم روناب سطحی بخصوص حجم آب نفوذیافته از دقت خوبی برخوردار هستند.


بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر روی عملکرد دانه و روغن صفات مهم زراعی درسه رقم گلرنگ زراعی


بررسی کارآیی مصرف آب درسه رقم سویا با استفاده از سیستم آبیاری بارانی تک شاخه ای


76 out of 100 based on 86 user ratings 286 reviews

تعیین مناسبترین رقم مقاوم کلزا به شوری آب آبیاری
بررسی تاثیر آرایش کاشت و روش آبیاری در کارآیی مصرف آب، کمیت و کیفیت کلزا
بررسی اثرات عمق کاشت و زمان آبیاری تابستانه بر عملکرد زعفران و جمعیت کنه عامل پوسیدگی پیاز زعفران درگناباد
امکان بکارگیری تکنیکهای مختلف جمع آوری نزولات آسمانی در باغات زیتون در استان کرمانشاه (منطقه سرپل ذهاب)
تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و کیفیت شش رقم انگور
بررسی تاثیر روشهای مختلف آماده سازی سطح آبخیز درختان و فواصل کاشت جهت استحصال آب باران و کاربرد کود در عملکرد باغ انگور دیم بایک نوبت آبیاری
مقایسه مقاومت به شوری در 10 رقم از انار تجارتی استان یزد
بررسی امکان کشت انگور سلطانین درشرایط دیم و یا با یک یا دوبار آبیاری تکمیلی
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*