بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد جو تحت روشهای آبیاری سطحی و بارانی

بررسی اثرات تنظیم دور آبیاری درمراحل مختلف رشد زایشی جهت تولید بذر یونجه یزدی
اثرات کم آبیاری (تنشهای آبی)در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و کیفیت ارقام گوجه
بررسی اثرات کم آبیاری بر کمیت و کیفیت قابلیت نگهداری گوجه فرنگی رقم کورال
ارزیابی فنی سیستم های آبیاری میکرو (تراوا، لوله های دوجداره و قطره ای) و بررسی کاربرد این سیستم ها در مقایسه با آبیاری سطحی در زراعت خیار
تعیین تاثیر رژیم های مختلف کودی و آبیاری بر عملکرد دو رقم سیب زمینی
اثر رژیم های آبیاری و اندازه پیاز مادری بر کمیت و کیفیت بذر پیاز قم تگزاس ارلی گرانوم 50
What does the special variable $@ mean in Perl?
Script to build HTML page from from extracted DIVs from other HTML pages
How can I capture rsync progress messages in Perl?
How do you reposition the main window under Perl Tkx?
How can I fix the “Couldn't create file parser context for file …” bug with Perl libxml on Debian?
What are some good Perl modules for flow-based programming on files?
How can I manage Perl module dependencies?
Why does Module::Build's testcover gives me “use of uninitialized value” warnings?
How can I create a nested hash as a constant in Perl?
When setting up Perl code to run as either a script or module, what is the reason for __PACKAGE__?

بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد جو تحت روشهای آبیاری سطحی و بارانی
این طرح بمنظور بررسی اثر هستفاده از روشهای مختلف آبیاری بر عملکرد جو والفجر انجام گرفته هست .


بررسی تاثیر محدودیت آبیاری بر عوامل کمی و کیفی ارقام تجارتی سیب زمینی در مرحله ابتدائی رشد
در این طرح دو سیستم آبیاری سطحی (آبیاری سطحی شاهد و آبیاری سطحی طراحی شده) و سیستم آبیاری بارانی (آبیاری بارانی شاهد و آبیاری بارانی طراحی شده) بود.


غربال کولتیوارهای جدید چغندر قند تحت شرایط تنش شوری در مزرعه و گلخانه
برنامه آبیاری بارانی در هر دو تیمار بعلت اینکه هر دو بر پايه طراحی‌های صورت گرفته مدیریت می‌گردید تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته و لیکن در سیستم آبیاری سطحی علارغم عملکرد یکسان تفاوت معنی‌داری در مقدار آب مصرفی وجود داشت نتایج طرح در حال جمع‌بندی نهایی هست که در ابتدای سال 78 منتشر می‌گردد.


بررسی اثرات پایه و مقادیر مختلف آبیاری بر میزان رشد بازدهی و کیفیت میوه درختان سیب


بررسی اثرات مقادیر مختلف پتاس توام با تنشهای مختلف آبی بر عملکرد دو رقم سورگوم علوفه ای


88 out of 100 based on 68 user ratings 868 reviews

تعیین آب مصرفی پتانسیل هیبریدهای 604 و 704 گیاه ذرت دانه ای به روش لایسیمتر و مقایسه آن با روش طشتک تبخیر در منطقه بلوچستان
ارزیابی اثر کم آبیاری بر روی مراحل مختلف رشد رویشی، زایشی و پرشدن دانه در ذرت دانه ای سینگل کراس 704
تاثیر رژیم آبیاری و فاصله ردیف بر عملکرد بذر یونجه رقم بغدادی در شمال خوزستان
تعیین دور و عمق آبیاری به کمک تشتک تبخیر و تاثیر آن بر کمیت و کیفیت پنبه
تعیین زمان مناسب آخرین آبیاری در زراعت ارقام کلزا
ارزیابی ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان تحت شرایط آبیاری محدود (تنش رطوبتی انتهایی)
ارزیابی بازدهی مصرف آب و اجزاء آن به عنوان معیارهای انتخاب در تولید ارقام متحمل به خشکی در برنامه های اصلاحی
بررسی تکمیلی چهار رقم متحمل به کم آبی در استان گلستان
بررسی کم آبیاری به روش بارانی بر روی خواص کمی و کیفی پنبه
ارزیابی و مقایسه روشهای مختلف تعیین طول شیار و انتخاب روش بهینه در گرگان
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*