ارزیابی یک مدل نیمه‌تجربی به منظور طراحی بهینه فاصله قطره چکانها


ارزیابی یک مدل نیمه‌تجربی به منظور طراحی بهینه فاصله قطره چکانها
در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان قطعه زمین مناسب جهت ارجای طرح انتخاب گردید.


تاثیر رژیمهای آبیاری بر عملکرد ارزن علوفه ای در شرایط خاک و آب شور منطقه یزد
برای تعیین برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک از قبیل % شن، سیلت و رس ، وزن مخصوص ظاهری، % رطوبت اشباع، pH و هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک نمونه‌های دست نخورده به فواصل 10 سانتی‌متر و با عمق 50 سانتی‌متر از سطح خاک تهیه شد.


تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گندم
مرحله بعدی شامل تجهیز یک دستگاه بطری ماریوت بمنظور تامین دبی‌های لازم جهت اجرای آزمایشات صحرایی بود.


تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل ذرت دانه ای
تاکنون چهار دبی مختلف هر کدام به سه تکرار بمدت 40 تا 120 دقیقه مورد آزمایش برنامه گرفتند و نتایج حاصله شامل ابعاد پروفیل رطوبتی در عمق‌های مختلف و همچنین رطوبت اولیه خاک یادداشت‌برداری شدند.


تعیین نیاز آبی جو و ارزیابی آمار و ارقام ارایه شده در کتاب نیاز آبی گیاهان کشور به منظور تکمیل و افزایش دقت آن با استفاده از تحقیقات لایسیمتر
بدیهی هست انجام محاسبات پیش‌بینی در طرح پیشنهادی به منظور تعیین پارامترهای فیزیکی خاک و نیز ارزیابی مدل منوط به اعمال دبی‌های بیشتری هست تا بتوان نتایج حاصله را مورد تجزیه و تحلیل و بحث برنامه داد.


اثرات مانداب کوتاه مدت بر رشد و عملکرد گندم و تاثیر زهکشی سطحی در افزایش تولید


مقایسه عملکرد ارقام مختلف یونجه در شرایط شور


70 out of 100 based on 50 user ratings 250 reviews

مطالعه و بررسی تجمع فلزات سنگین ناشی از آبیاری فاضلاب در اندامهای مختلف گیاه ذرت در منطقه جنوب تهران
بررسی رقابت یولاف وحشی با گندم تحت شرایط شوری و اثر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم
بررسی اثر متقابل شکستن سخت لایه خاک و دوره های متفاوت آبیاری روی عملکرد پنبه در بیرجند
بررسی تحمل به شوری ارقام امید بخش جو
بررسی مقاومت به خشکی ارقام یونجه دریزد
مدلسازی هیدرولیکی و مدیریت بهینه منابع آب دشت (مک کوآری)
بررسی اثرات تنظیم دور آبیاری درمراحل مختلف رشد زایشی جهت تولید بذر یونجه یزدی
اثرات کم آبیاری (تنشهای آبی)در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و کیفیت ارقام گوجه
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*