تعیین آب مصرفی پتانسیل گیاه مرجع (چمن) و مقایسه آن با فرمول‌های تجربی و تعیین بهترین فرمول برای منطقه


تعیین آب مصرفی پتانسیل گیاه مرجع (چمن) و مقایسه آن با فرمول‌های تجربی و تعیین بهترین فرمول برای منطقه
نتیجه: میزان آبیاری از تاریخ 77/1/15 لغایت 77/10/1 برابر 2274 میلی‌متر که با احتساب بارندگی جمع آب ورودی به لایسیمتر برابر 2393/5 میلی‌متر و زه آب برابر 1230/6 میلی‌متر در نتیجه میزان تبخیر و تعرق در این مدت 1162/9 میلی‌متر محاسبه شد.


بررسی استفاده از فاضلاب های (جنوب تهران) در کشاورزی


تعیین مناسبترین روش برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع د رمنطقه رشت


76 out of 100 based on 86 user ratings 736 reviews

برهمکنش کم آبیاری و مصرف کود نیتروژن در محصول برنج منطقه ی کوشکک استان فارس
بررسی اثرات روشهای آبیاری تحت فشار ( قطره ای ، میکروجت ویا بلر) و غرقابی در عملکرد کمی و کیفی موز
تبخیر و تعرق پتانسیل مرجع ‏‎Eto‎‏ چمن
تعیین و تبخیر و تعرق گیاه پسته
بررسی اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام در دست معرفی پنبه
بررسی امکان تغییر سیستم آبیاری از روش سطحی به زیر زمینی و تعیین تاثیر آن بر روی میزان زود شکافی در درختان بارور پسته
مطالعه اجتماعی - اقتصادی آبیاری تحت فشار در استان فارس
اثرات مالچ پلی اتیلن سیاه و دوره های آبیاری و تراکم بوته بر رشد عملکرد طالبی سمسوری ورامین
تعیین نیاز آبی و محل قرار گرفتن قطره چکانها به روش آبیاری قطره ای در درختان زرد آلوی ارومیه
بررسی تاثیر پوششهای مختلف بستر و دیوارهای جانبی کانالهای روباز در شرایط هیدرولیکی جریان
مدیریت آبیاری ذرت دانه ای و تاثیر کاربرد کود حیوانی بر آن
بررسی اثر قوام مصرف آب و میکروالمنت ‏‎( B )‎‏ در تولید چغندر قند و تعیین راندمان مصرف آب و کود در قزوین با روش استفاده از تشک تبخیر روزانه
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*