بررسی تاثیر آب آبیاری بر روی کمیت و کیفیت دو رقم گندم فلات و داراب 2 و خصوصیات خاک


بررسی تاثیر آب آبیاری بر روی کمیت و کیفیت دو رقم گندم فلات و داراب 2 و خصوصیات خاک
نتیجه: این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو رقم گندم فلات و داراب 2 و سه تیمار آب آبیاری به صورت EC1، EC2 و EC3 با هدایتهای الکتریکی 4/7، 7/4 و 11 دسی‌زیمنس بر متر در 3 تکرار اجرا شده هست .


ارزیابی فنی سیستم های آبیاری میکرو (تروا، لوله های دو جداره و قطره ای ) و بررسی کاربرد این سیستم ها و مقادیر مختلف آب مصرفی در مقایسه با آبیاری
تجزیه و تحلیل آماری نتایج نشان می‌دهد که اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای مختلف آب آبیاری و ارقام گندم وجود ندارد و به همین دلیل طی مکاتبات تقاضا شده که اجرای این طرح به مدت یکسال دیگر تمدید گردد.


بررسی تاثیر دفعات مختلف آبیاری بر عملکرد لوبیا سبز (رقم سانری ) در شرق مازندران


بررسی اثر آب و پتاس بر کمیت و کیفیت مرکبات (پرتقال تامسون)به روش آبیاری طشتک در شرق مازندران


88 out of 100 based on 68 user ratings 1318 reviews

تعیین آب مصرف پتانسیل (مطالعات لایستمتری ) گیاهان مبنا (چمن) ذرت، پنبه، سویا و ضرایب گیاهی و میزان شستشوی ازت از خاک در شرق مازندران
اثر مانداب کوتاه مدت بر رشد و عملکرد گندم درتاثیر زهکشی سطحی در افزایش تولید
تاثیر دور آبیاری بر عملکرد ارقام گندم
بررسی سیستم آبیاری و مطالعه آب مورد نیاز خرما (رقم پیارم)
تاثیر آب و کود در سیستم آبیاری تحت فشار و سطحی
تعیین نیاز آبی گیاه چغندرقند و ضریب گیاهی [[Kc]] به ر وش لایسیمتری
بررسی اثر آبیاری، تغذیه و زمان برداشت بر روی عمر انبارداری و خصوصیات کیفی سیب رد دلیشز در آذربایجان غربی
ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپهای جو
بررسی ارقام و لاینهای گندم تحت استرس شوری در شرایط مزرعه ای
بررسی تنش قطع آب در مرحله نمو غلاف در گزینش ارقام متحمل به خشکی سویا
تعیین نیاز آبی و محل قرار گرفتن قطره چکانها به روش آبیاری قطره ای در درختان زردآلو ارومیه
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*