تعیین مناسب‌ترین میزان و زمان آبیاری بروش قطره‌ای بر روی درخت انار (مسا یزدی)

بررسی اثرات تنش آبی بر روی عملکرد فیزیولوژیک محدودکننده عملکرد گندم
بررسی اثرات روشهای مختلف آبیاری تحت فشار (بایلر و میکروجت و قطره ای) در عملکرد موز
بررسی علل زوال و مرگ درختان گیلاس در کشت و صنعت مغان
بررسی تاثیر روشهای مختلف آبیاری در رقم سیب گلدن اسموتی روی پایه ‏‎m26‎‏
بررسی مقاومت به خشکی ارقام گندم آزمایشی یکنواخت سراسری مناطق معتدل کشور
ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های آبیاری میکرو و برسی کاربرد این سیستم ها در مقایسه با آبیاری سطحی در زراعت گوجه فرنگی
What does the special variable $@ mean in Perl?
Script to build HTML page from from extracted DIVs from other HTML pages
How can I capture rsync progress messages in Perl?
How do you reposition the main window under Perl Tkx?
How can I fix the “Couldn't create file parser context for file …” bug with Perl libxml on Debian?
What are some good Perl modules for flow-based programming on files?
How can I manage Perl module dependencies?
Why does Module::Build's testcover gives me “use of uninitialized value” warnings?
How can I create a nested hash as a constant in Perl?
When setting up Perl code to run as either a script or module, what is the reason for __PACKAGE__?

تعیین مناسب‌ترین میزان و زمان آبیاری بروش قطره‌ای بر روی درخت انار (مسا یزدی)
طرح در قالب طرحهای اسپلیت‌پلات با چهار تکرار اجرا شده که رفتارهای اصلی شامل دو دور آبیاری و رفتارهائی فرعی برپايه سه میزان آب آبیاری می‌باشد.


ارزیابی فنی سیستمهای آبیاری میکرو و بررسی کاربرد این سیستمها و مقادیر مختلف آب مصرفی در مقایسه با آبیاری سطحی بر روی میزان آلودگی گیاه فلفل
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری در سال 1372 نشان داده هست دور آبیاری در سطح 5 % بر روی عملکرد (انار سالم) و در سطح 1 % بر روی عملکرد (انار ترکیده) معنی‌دار بوده ولی اعمال عمق‌های مختلف آبیاری اختلالی در عملکرد بوجود نیاورده هست .


ارزیابی فنی و اقتصادی سیستمهای آبیاری میکرو بررسی کاربرد این سیستم ها در مقایسه با آبیاری سطحی در زراعت خیار
در سال 1373 نیز محصول برداشت و مورد تجزیه و تحلیل آماری برنامه خواهد گرفت .


بررسی اثر کاربرد ساب سویلر و دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد ذرت دانه ای (رقم 704)


مقایسه آبیاری با استفاده دور آبیاری 31 روزه قبل ار سال و 18 روزه بعد از سال در مزارع گندم نطقه بردسیر


94 out of 100 based on 84 user ratings 334 reviews

بررسی جمعیت و خسارت آفات و بیماریهای چغندرقند تحت سه روش آبیاری نشتی و بارانی (سنتز پیوت و کلاسیک)
بررسی اثرات تراکم بوته و عمق فاروهای آبیاری بروی عملکرد و برخی خصوصیات زراعی هندوانه (رقم کریمسون سویت)
ارزیابی فنی سیستم های آبیاری میکرو (تراوا، لوله های دو جداره و قطره ای) و بررسی کاربرد این سیستم ها در مقایسه با آبیاری سطحی در زراعت خیار
بررسی اثرات کم آبیاری در کمیت، کیفیت و قابلیت نگهداری گوجه فرنگی رقم کورال
ارزیابی فنی سیستم های آبیاری میکرو (تراوا، لوله های دو جداره و قطره ایی) و بررسی کاربرد این سیستم ها در مقایسه با آبیاری سطحی در زراعت گوجه فر
بررسی کارآیی پخش سیلابی بر روی عملکرد نباتات زراعی درمناطق خشک و نیمه خشک
بررسی روابط آبی نژادهای مختلف گندم برای بررسی مقاومت به خشکی
مصرف بهینه کود و آب درختان میوه به روش قطره ای و سطحی
تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل و ضریب گیاهی ذرت به روش لایسیمتر
طرح تعیین دور و عمق آبیاری کلزا
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*