بررسی اثرات شوری آب در سیستم آبیاری بارانی بر روی عملکرد، اجزاء عملکرد خصوصیات فیزیولوژیکی گندم و مدل تغییرات شوری در سیستم‌های تلفیقی بار


بررسی اثرات شوری آب در سیستم آبیاری بارانی بر روی عملکرد، اجزاء عملکرد خصوصیات فیزیولوژیکی گندم و مدل تغییرات شوری در سیستم‌های تلفیقی بار
هدف از انچام این تحقیق بررسی اثرات شوری آب در سیستم آبیاری بارانی بر روی عملکرد، اجزاءعملکرد، خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام نسبتا مقاوم و نسبتا حساس گندم و همچنین بررسی هستفاده از منابع آب شور و شیرین با کمک سیستمهای آبیاری بارانی در مزارع و مدل تغییرات شوری و تاثیر متقابل شوری آب و خاک در این سیستمهای تلفیقی میباشد.


بررسی تاثیر آرایش کاشت در کارآئی مصرف آب و کمیت و کیفیت چغندرقند


بررسی اثر کاربرد ساب سویلر و دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد ذرت دانه ای ( رقم 704)


76 out of 100 based on 66 user ratings 916 reviews

بررسی اثرات تنش آبی بر روی عملکرد فیزیولوژیک محدودکننده عملکرد گندم
بررسی اثرات روشهای مختلف آبیاری تحت فشار (بایلر و میکروجت و قطره ای) در عملکرد موز
بررسی علل زوال و مرگ درختان گیلاس در کشت و صنعت مغان
بررسی تاثیر روشهای مختلف آبیاری در رقم سیب گلدن اسموتی روی پایه ‏‎m26‎‏
بررسی مقاومت به خشکی ارقام گندم آزمایشی یکنواخت سراسری مناطق معتدل کشور
ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های آبیاری میکرو و برسی کاربرد این سیستم ها در مقایسه با آبیاری سطحی در زراعت گوجه فرنگی
ارزیابی فنی سیستمهای آبیاری میکرو و بررسی کاربرد این سیستمها و مقادیر مختلف آب مصرفی در مقایسه با آبیاری سطحی بر روی میزان آلودگی گیاه فلفل
ارزیابی فنی و اقتصادی سیستمهای آبیاری میکرو بررسی کاربرد این سیستم ها در مقایسه با آبیاری سطحی در زراعت خیار
بررسی اثر کاربرد ساب سویلر و دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد ذرت دانه ای (رقم 704)
مقایسه آبیاری با استفاده دور آبیاری 31 روزه قبل ار سال و 18 روزه بعد از سال در مزارع گندم نطقه بردسیر
بررسی جمعیت و خسارت آفات و بیماریهای چغندرقند تحت سه روش آبیاری نشتی و بارانی (سنتز پیوت و کلاسیک)
بررسی اثرات تراکم بوته و عمق فاروهای آبیاری بروی عملکرد و برخی خصوصیات زراعی هندوانه (رقم کریمسون سویت)
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*