تعیین نیاز آبی و محل قرار گرفتن قطره‌چکانها در آبیاری قطره‌ای درختان گردو در ارومیه


تعیین نیاز آبی و محل قرار گرفتن قطره‌چکانها در آبیاری قطره‌ای درختان گردو در ارومیه
با توجه به محدودیت منابع آب کشور و هستان در مقابل اراضی مستعد کشاورزی، لزوم هستفاده بهینه از اون منابع بیش از پیش احساس می‌گردد.


تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع، ‏‎ET‎‏ چمن
همچنین با توجه به سیاستهای این دولت در زمینه توسعه صادرات محصولات باغی خصوصا خشکبار با این طرح بر روی درختان گردو پیاده می‌شود.


بررسی مقاومت به خشکی ارقام یونجه در یزد
هم‌اکنون در حدود 1200 هکتار از اراضی هستان به کشت این محصول اختصاص داده شده و برپايه برنامه تنظیمی پنجساله دوم، سطح زیرکشت اون افزایش خواهد یافت .


بررسی اثرات تنظیم دور آبیاری در مراحل مختلف رشد زایشی جهت تولید بذر یونجه یزدی
هدف این طرح تعیین آب مورد نیاز درختان گردو

تاثیر عمق مرطوب کردن خاک در کارآئی تولید در ذرت سیلوئی


88 out of 100 based on 58 user ratings 958 reviews

ارزیابی ارقام جدید گندم تحت شرایط محدود آب
بررسی و تعیین نیاز آبی و غذایی گلهای شاخه بریده (رز، داودی، گلایول) جهت بهبود کیفیت و کمیت در حد استانداردهای بین المللی
اثر میزان بذر و مقدار آب آبیاری بر روی عملکرد بذر یونجه رقم همدانی
اثر رژیمهای آبیاری و اندازه پیازها دری بر کمیت و کیفیت بذر پیاز رقم تگزاس ارسی گرانو 502
بررسی اثر متقابل آب و کود ازته بر عملکرد کمی وکیفی گندم
بررسی اثرات کم آبیاری و تغییرات کارآیی مصرف آب در کلزا
مقایسه روشهای آبیاری شیاری و نواری بر روی عملکرد سورگوم و بررسی شوری در پروفیل منطقه توسعه ریشه در بیرجند
بررسی تاثیر دو روش آبیاری شیاری و بارانی بر عملکرد سورگوم علوفه ای در شرایط اقلیمی منطقه بیرجند
بررسی تحمل به شوری ارقام امیدبخش جو
ارزیابی لاینهای پیشرفته گندم دوروم در شرایط تنش شوری
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*