تعیین آب مصرفی پتانسیل نیشکر ارقام زودرس ، میان‌رس و دیررس


تعیین آب مصرفی پتانسیل نیشکر ارقام زودرس ، میان‌رس و دیررس
به منظور تعیین میزان تبخیر و تعرق پتانسیل 3 رقم نیشکر یک شبکه لایسیمتری متشکل از 3 دستگاه لایسیمتر فلزی مکعبی شکل غیروزنی زهکش‌دار بابعاد 2×3 متر و عمق 150 سانتیمتر در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اهواز نصب که در هر کدام یکی از ارقام زودرس Cp 57 و میان‌رس CP 48 و دیررس NCO کشت و در حاشیه هر لایسیمتر سطحی معادل 2400 مترمربع به عنوان گارد جهت یکنواختی لایسیمتر با محیط اطراف کشت گردید.


تعیین عمق و دور آبیاری زراعت کلزا
در سال جاری آبیاری لایسیمترها و اندازه‌گیری بیلان آبی هر دستگاه لایسیمتر از شهریورماه 1373 انجام گردیده و با توجه به اینکه اطلاعات جمع‌آوری شده جهت اظهارنظر سالیانه کافی نیست ، پس از تکمیل تجزیه و تحلیل اطلاعات نتایج فراخوان خواهد شد.


بررسی اثر متقابل آب و ازت در عملکرد محصول گندم و آبشویی ازت


بررسی آبشویی نیترات از منابع کودی اوره و ‏‎SCU‎‏ با دو برنامه آبیاری و با استفاده از لایسیمتر


70 out of 100 based on 40 user ratings 340 reviews

بهینه کردن مصرف آب در آبیاری گندم با استفاده از سیفون (طرح تحقیقی ترویجی)
تاثیر تنش آبی بر روی عملکرد محصول یونجه
بررسی تاثیر آب و کود در سیستم آبیاری قطره ای و سطحی
بررسی اثرات کم آبیاری و تعیین کارآیی مصرف آب در کلزا
بررسی تعیین مناسب ترین مقدار کود ازته و بیلان عناصر غذایی در لایسیمتری در خاکهای شور و سدیمی رودشت برای زراعتهای معمول منطقه (گندم. ذرت. چغند
تعیین نیاز آبی غلات (گندم و جو) و ارزیابی آمار و ارقام ارایه شده در کتاب نیاز آبی گیاهان به منظور تکمیل و افزایش دقت آن با استفاده از تحقیقات ل
بررسی روند تجمعی بعضی از عناصر سنگین در خاک و گیاه در اثر تیمارهای کمپوست و لجن فاضلاب
کاربرد بهینه فاضلاب در آبیاری با رعایت ملاحظات زیست محیطی
ارزیابی تاثیر روشهای مختلف تعیین برنامه آبیاری روی عملکرد و کارآیی مصرف آب در گندم
ارزیابی روشهای مستقیم و غیر مستقیم بر آورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع (چمن)
تعیین و ارزیابی ضریب گیاهی در طول دوره رشد برای گندم در دشت تبریز
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*