بررسی اثر آبیاری تکمیلی و میزان کود ازته و فسفره بر روی عملکرد گندم امید دیم


بررسی اثر آبیاری تکمیلی و میزان کود ازته و فسفره بر روی عملکرد گندم امید دیم
این طرح در قالب اسپلیت پلات فاکتوریل که کرتهای اصلی مراحل مختلف آبیاری (I1 یک نوبت آبیاری و I2 دو نوبت آبیاری) و کرتهای فرعی که تیمارهای آبیاری تاثیر مثبت داشته هست و در این میان میزان آبیاری تیمارهای ازت گرچه میزانهای مختلف کودی

تاثیر رژیم های مختلف آبیاری (کم آبیاری) روی ارقام تجارتی سیب زمینی به روش آبیاری بارانی


82 out of 100 based on 72 user ratings 922 reviews

بررسی تاثیر آرایش کاشت در کارایی مصرف آب و کمیت وکیفیت چغندرقند
مقایسه دو روش آبیاری بارانی و شیاری روی سیب زمینی
مقایسه دور آبیاری قطره ای و شیاری بر عملکرد و کیفیت خربزه
تعیین دور آبیاری مورد نیاز انگور پیکانی و تاثیر آن بر خواص کمی وکیفی انگور و کشمش تولیدی
تعیین نیاز آبی غلات و ارزیابی آمار و ارقام ارائه شده در کتاب نیاز آبی گیاهان کشور به منظور تکمیل و افزایشش دقت آن با استفاده از تحقیقات لایسی
اثر دور و عمق آبیاری بر عملکرد محصول گندم رقم (کراس فلات) در منطقه سیستان
تعیین نیاز آبی غلات (جو) و ارزیابی آمار و ارقام ارائه شده در کتاب نیاز آبی گیاهان کشور به منظور تکیمل و افزایش دقت آن با استفاده از تحقیقات لای
بررسی اثر آبیاری تکمیلی روی ارقام پیشرفته گندم (ملی)
معرفی نقش مدیریت در بهینه کردن مصرف آب در شالیزار
بررسی اختلاف ژنوتیپها جدید سورگوم از نظر عملکرد و راندمان مصرف آب در تاریخهای مختلف کاشت
بررسی اثر تنش آبی و کم آبیاری بر روی عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات رشدی و هیبرید ذرت دانه ای (کشت بهاره)
بررسی امکان تغییر سیستم آبیاری از روش سطحی به زیرزمینی و تعیین تاثیر آن بر روی میزان زود شکافی در درختان بارور پسته
بررسی اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام در دست معرفی پنبه
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*