کاهش آب مصرفی و تاثیر آن بر کمیت و کیفیت محصول پرتقال با آبیاری قطره‌ای


کاهش آب مصرفی و تاثیر آن بر کمیت و کیفیت محصول پرتقال با آبیاری قطره‌ای
جهت بررسی اثر کم آبیاری بر کمیت و کیفیت محصول مرکبات بمنظور بهینه کردن آب مصرفی طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی شامل 5 تیمار (تر، خشک ، بهار خشک ، تابستان خشک و پائیز خشک ) هر تیمار 5 درخت در سه تکرار جمعا بر روی 75 اصله پرتقال به مرحله اجرا درآمده هست .


ارزیابی راندمانهای آبیاری سطحی در سطح کشور
در اولین سال اجرای طرح میزان آب آبیاری به ترتیب 13000، 9400، 11700، 11100 و 12350 متر مکعب در هکتار بوده و عملکرد محصول نیز به ترتیب 46، 38/4، 36/8، 43 و 45 تن در هکتار بدست آمده هست که حکایت از تاثیر سوء تنش آبی در کمیت محصول بخصوص در بهار دارد و نشان می‌دهد که تنش آبی در هر یک از مراحل رشد میوه می‌تواند بر کمیت اون اثر سوء بگذارد که این اثر در بهار و تابستان شدیدتر از پائیز می‌باشد و همچنین کاهش 20 % آب مصرفی در تمام طول سال در مقایسه با تیمار تر نزدیک به 8 تن در هکتار عملکرد کاهش داده هست که نشانگر ناکافی بودن آب مصرفی در تیمار خشک می‌باشد.


مقایسه آبیاری با استفاده دو آبیاری 31 روزه قبل از سال و 18 روزه بعد از سال در مزارع گندم منطقه بردسیر


ارزیابی صحرایی، گلخانه ای و آزمایشگاهی بر همکنش فسفر و روی در برنج در شرایط غرقابی


82 out of 100 based on 62 user ratings 862 reviews

تهیه و نگارش فلور ایران، تیره دم اسبان
بررسی اثرات متقابل مقادیر مختلف ازت و آب آبیاری بر خواص کمی و کیفی پنبه
ارزیابی تبدیل روش آبیاری نواری به آبیاری قطره ای در درختان مسن سیب سمیرم
ارزیابی مسائل فنی هیدرولیکی و بهره برداری از سیستمهای انتقال توزیع و کنترل جریان در شبکه های آبیاری قزوین
بررسی تاثیر آرایش کاشت در کارآیی مصرف آب وکمیت و کیفیت چغندرقند
بررسی کم آبیاری بر روی عملکرد و راندمان مصرف آب در زراعت دو رقم آفتابگردان
تاثیر رژیم های مختلف آبیاری (کم آبیاری) روی ارقام تجارتی سیب زمینی به روش آبیاری بارانی
بررسی تاثیر آرایش کاشت در کارایی مصرف آب و کمیت وکیفیت چغندرقند
مقایسه دو روش آبیاری بارانی و شیاری روی سیب زمینی
مقایسه دور آبیاری قطره ای و شیاری بر عملکرد و کیفیت خربزه
تعیین دور آبیاری مورد نیاز انگور پیکانی و تاثیر آن بر خواص کمی وکیفی انگور و کشمش تولیدی
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*