تعیین مدیریت مناسب آبیاری در مزرعه گندم با استفاده از تبخیر طشتک کلاس A در استان کرمان ( بردسیر)

تعیین مقدار متوسط تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه و مرجع و تهیه نقشه های هم تبخیر و تعرق استان فارس
بررسی عملکرد دراز مدت سیستم آبیاری زیرزمینی با لوله های کوزه ای (آزلک) و حفظ و نگهداری ایستگاه تحقیقاتی
ارزیابی فنی - اقتصادی سیستمهای آبیاری میکرو (تراوا-لوله دو جداره و قطره ای) و بررسی کاربردی این سیستم ها در مقایسه با آبیاری سطحی در زراعت خیا
بررسی اثرات روشهای آبیاری تحت فشار (قطره ای ، میکروجت و بابلر) و غرقابی در عملکرد کمی و کیفی موز
معرفی نقش مدیریت در بهینه کردن مصرف آب در اراضی شالیزاری در مقایسه با شرایط زارع
مقایسه کاربرد دو روش آبیاری بارانی غرقابی جهت کشت مسقیم برنج در خوزستان
What does the special variable $@ mean in Perl?
Script to build HTML page from from extracted DIVs from other HTML pages
How can I capture rsync progress messages in Perl?
How do you reposition the main window under Perl Tkx?
How can I fix the “Couldn't create file parser context for file …” bug with Perl libxml on Debian?
What are some good Perl modules for flow-based programming on files?
How can I manage Perl module dependencies?
Why does Module::Build's testcover gives me “use of uninitialized value” warnings?
How can I create a nested hash as a constant in Perl?
When setting up Perl code to run as either a script or module, what is the reason for __PACKAGE__?

تعیین مدیریت مناسب آبیاری در مزرعه گندم با استفاده از تبخیر طشتک کلاس A در استان کرمان ( بردسیر)
این طرح با فرمول کودی ینواخت N90P90 با 4 تیمار T1، T2، T3 و T4 در چهار تکرار انجام گردید.


بررسی کارآیی مصرف آب در ارقام گندم در سطوح مختلف کودی
T1=آبیاری وقتی که تبخیر تجمعی به 50 میلی‌متر تبخیر طشتک کلاس A برسد.


بررسی اثرات تنش کم آبی بر روی خواص فیزیولوژیک ارقام امیدبخش گندم
، T2=آبیاری وقتی که تبخیر تجمعی به 70 میلی‌متر تبخیر طشتک کلاس A برسد.


بررسی اثرات تیمارهای مختلف شوری آب آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی چند رقم گندم
، T3=آبیاری وقتی که تبخیر تجمعی به 90 میلی‌متر تبخیر از طشتک کلاس A برسد و T4=آبیاری وقتی که تبخیر تجمعی به 100 میلی‌متر تبخیر طشتک کلاس A برسد.


بررسی مقاومت ارقام جو نسبت به کمبود آب در مراحل انتهایی رشد
از میان تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی‌دار دیده شده و بالاترین عملکرد مربوط به تیمار T1 می‌باشد.


بررسی اثرات آبیاری تکمیلی و زمانهای آبیاری بر عملکرد آفتابگردان
تولید 8/278 تن در هکتار عاید گردیده هست .


پیش بینی رواناب تحت شرایط آبیاری بارانی با آبپاش تفنگی
کمترین میزان محصول مربوط به تیمار T4 با عملکرد 4/877 تن در هکتار می‌باشد.


مقایسه نفوذپذیری خاک تحت شرایط آبیاری بارانی و سطحی


استحصال آب از شبنم به منظور آبیاری مراتع مشجر
نمایه ها:


94 out of 100 based on 44 user ratings 244 reviews