تعیین بهترین دور آبیاری مرکبات (پرتقال تامسون) در شرق مازندران


تعیین بهترین دور آبیاری مرکبات (پرتقال تامسون) در شرق مازندران
این آزمایش به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تیمار دور آبیاری (7، 10 و 14 روزه و برابر عرف محل) در 3 تکرار انجام شده هست .


مقایسه فنی اقتصادی آبیاری شیاری و قطره ای ‏‎(TAPE)‎‏ در چغندر قند
یک روز قبل و سپس آبیاری نمونه‌برداری برای تعیین آب مصرفی و وضعیت رطوبتی خاک انجام گرفته هست .


نقش مشارکت آب براآن در مدیریت شبکه های آبیاری
نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که رژیم آبیاری 7 روزه از عملکرد بیشتری برخوردار بوده و اختلاف اون با سایر تیمارها در سطح یک % معنی‌دار می‌باشد.


مطالعات نیتراتNitrification دررودخانه کر


بررسی برهمکنش کم آبیاری ومصرف کود ازته درمحصول برنج منطقه کوشکک فارس


76 out of 100 based on 76 user ratings 826 reviews

تعیین اثرپلی اکریل آمید ( PAM ) بررواناب وفرسایش خاک حاصل ازآبیاری بارانی
مدلی برای تعیین اثرات تنش آبی وشوری
یکنواختی کود آبیاری با استفاده ازتزریق کننده های مختلف درسیستم آبیاری میکرو
تعیین ضرایب جهانی فرسایش خاک وتغییریافته MUSLE درحوضه آبخیزدانشکده کشاورزی
تعیین مقدار متوسط تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه و مرجع و تهیه نقشه های هم تبخیر و تعرق استان فارس
بررسی عملکرد دراز مدت سیستم آبیاری زیرزمینی با لوله های کوزه ای (آزلک) و حفظ و نگهداری ایستگاه تحقیقاتی
ارزیابی فنی - اقتصادی سیستمهای آبیاری میکرو (تراوا-لوله دو جداره و قطره ای) و بررسی کاربردی این سیستم ها در مقایسه با آبیاری سطحی در زراعت خیا
بررسی اثرات روشهای آبیاری تحت فشار (قطره ای ، میکروجت و بابلر) و غرقابی در عملکرد کمی و کیفی موز
معرفی نقش مدیریت در بهینه کردن مصرف آب در اراضی شالیزاری در مقایسه با شرایط زارع
مقایسه کاربرد دو روش آبیاری بارانی غرقابی جهت کشت مسقیم برنج در خوزستان
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*