بررسی عملکرد گندم تحت آبیاری تکمیلی در مناطق دیم (ملی)


بررسی عملکرد گندم تحت آبیاری تکمیلی در مناطق دیم (ملی)
اثر آبیاری تکمیلی روی عملکرد دانه در سطح 1 % معنی‌دار بوده و حداکثر عملکرد محصول از تیمار T3 به میزان 3290 کیلوگرم در هکتار بدست آمده که نسبت به تیمار شاهد افزایشی معادل 1548 کیلوگرم در هکتار داشته هست .


تاثیر رژیمهای آبیاری بر عملکرد محصول و راندمان مصرف آب در یونجه
بعبارت دیگر تیمار مزبور عملکرد گندم را به میزان 47 % افزایش داده هست .


بررسی آبشویی نیترات از منابع کودهای اوره و ‏‎SCU‎‏ با دو برنامه آبیاری با استفاده از لایسیمتر
توضیح اینکه طرح مزبور پیرو تصمیمات اجلاس سالجاری ایران و ایکاردا بمدت دو سال اجرا شده و طرح جدید 100-21-77218 جایگزین اون گردید.


تعیین نیاز آبی غلات (گندم و جو) و ارزیابی آمار و ارقام ارایه شده در کتاب نیاز آبی گیاهان کشور به منظور تکمیل و افزایش دقت آن با استفاده از تحقی


مطالعه کارایی مصرف اب و برخی صفات کمی و کیفی دو رقم چغندرقند با آبیاری بارانی


70 out of 100 based on 40 user ratings 790 reviews

تعیین نیاز آبی غلات ( گندم و جو ) و ارزیابی آمار و ارقام ارایه شده در کتاب نیاز آبی گیاهان به منظور تکمیل و افزایش دقت آن با استفاده از تحقیقات
کاهش آب مصرفی مرکبات و تاثیر آن بر کمیت و کیفیت محصول مرکبات
تعیین مناسب ترین دور آبیاری جهت تولید بذر منوژرم چغندر قند
کالیبراسیون نرم افزار ‏‎Cropwat‎‏ جهت تعیین نیاز آبی چغندر قند در ایران
ارائه مدل ریاضی در پیش بینی چگونگی حرکت آب با روش آبیاری موجی و ارزیابی مزرعه ای عملکرد مدلهای آبیاری شیاری
بررسی تاثیر چند ماده نگهدارنده رطوبت و زمانهای مختلف آبیاری بر روی عملکرد و کاهش مصرف آب در محصولات گلخانه ای
اصول تهیه واحدهای لند اسکیپ مناطق بیابانی
عرضه و تقاضای آب در شبکه های آبیاری استان اصفهان
بررسی کارآیی مصرف آب برای چهار گیاه رایج در سه نوع بافت خاک غالب در حوضه آبریز زاینده رود
ارزیابی فنی و اقتصادی طرحهای آبیاری بارانی ، اجرا شده بر روی نحصول سیب زمینی در استانهای اصفهان و همدان
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*