ارزیابی تاثیر روشهای مختلف تعیین برنامه آبیاری روی عملکرد و کارآئی مصرف آب در گندم

تاثیر رژیم‌های مختلف آبیاری (کم آبیاری) روی ارقام تجاری سیب‌زمینی به روش آبیاری بارانی
تاثیر فاضلابهای تصفیه شده خانگی بر رشد و ترکیب شیمیایی کلزا و ویژگیهای خاک
تاثیر کم آبیاری بر عملکرد محصول ذرت دانه‌ای و شاخص‌های کیفیت در منطقه کبوترآباد
تاثیر محدودیت آبیاری بر عوامل کمی و کیفی ارقام تجارتی سیب‌زمینی در مرحله ابتدائی رشد
تجزیه و تحلیل آماری بارندگی و درجه حرارت و تاثیر آنها بر عملکرد دیمزارها
تعیین آب مصرفی برنج رقم 7328 (فجر) با روش لایسیمتری کودهای کنترل شده و مقایسه آن با مدلهای تجربی
What does the special variable $@ mean in Perl?
Script to build HTML page from from extracted DIVs from other HTML pages
How can I capture rsync progress messages in Perl?
How do you reposition the main window under Perl Tkx?
How can I fix the “Couldn't create file parser context for file …” bug with Perl libxml on Debian?
What are some good Perl modules for flow-based programming on files?
How can I manage Perl module dependencies?
Why does Module::Build's testcover gives me “use of uninitialized value” warnings?
How can I create a nested hash as a constant in Perl?
When setting up Perl code to run as either a script or module, what is the reason for __PACKAGE__?
تنش آبی بر روی ارقام هیبریدهای آفتابگردان
شناخت عوامل اقتصادی اجتماعی موثر در عدم پذیرش با پذیریش آبیاری تحت فشار در استان تهران
غربال اینبرد لاینهای متحمل به خشکی تحت رژیمهای مختلف آبیاری در ذرت
کارآیی مصرف آب در ارقام گندم
کارآیی مصرف آب در ارقام مختلف گندم
کالیبراسیون نرم‌افزار Cropwat جهت تعیین نیاز آبی چغندرقند ایران
مدیریت آبیاری چغندرقند در شرایط کم آبی
مقایسه چهار روش آبیاری (شیاری-قطره‌ای-بابلر و میکروجت ) و درصد آب مورد نیاز بر عملکرد و کیفیت زردآلو
مقایسه راندمان کاربرد آب در مزرعه به ازای دو روش آبیاری نواری و شیاری در زراعت چغندرقند
مقایسه روشهای آبیاری سطحی با دورهای مختلف در باغات پسته
مقایسه روشهای آبیاری سطحی و قطره‌ای در گلستانهای کاشان
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*