تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع (چمن) و مقایسه آن با فرمولهای تجربی

بررسی هرزآب در سیستم آبیاری بارانی سنتر پیوت در دو حالت استفاده از آبپاش ضربه‌ای و اسپریربابوم
تاثیر رژیم‌های مختلف آبیاری (کم آبیاری) روی ارقام تجاری سیب‌زمینی به روش آبیاری بارانی
تاثیر فاضلابهای تصفیه شده خانگی بر رشد و ترکیب شیمیایی کلزا و ویژگیهای خاک
تاثیر کم آبیاری بر عملکرد محصول ذرت دانه‌ای و شاخص‌های کیفیت در منطقه کبوترآباد
تاثیر محدودیت آبیاری بر عوامل کمی و کیفی ارقام تجارتی سیب‌زمینی در مرحله ابتدائی رشد
تجزیه و تحلیل آماری بارندگی و درجه حرارت و تاثیر آنها بر عملکرد دیمزارها
تعیین آب مصرفی برنج رقم 7328 (فجر) با روش لایسیمتری کودهای کنترل شده و مقایسه آن با مدلهای تجربی
تعیین دور آبیاری مورد نیاز انگور پیکانی و تاثیر آب بر خواص کمی و کیفی انگور و کشمش تولیدی
تعیین نیاز آبی گیاه پنبه به روش لایسیمتری در منطقه کاشمر
تعیین نیاز آبی و محل قرار گرفتن قطره‌چکانها در آبیاری قطره‌ای درختارن زردآلو در ارومیه
تنش آبی بر روی ارقام هیبریدهای آفتابگردان
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*