بررسی و تعیین بهترین دور آبیاری و عمق آب مورد نیاز نخیلات دشتستان به روش قطره‌ای

بررسی امکان اعمال روش کم آبیاری و تاثیر آن بر عملکرد ذرت دانه‌ای در شمال خوزستان
بررسی امکان تغییر سیستم آبیاری از روش سطحی به زیرزمینی و تعیین تاثیر تغییر سیستم بر روی میزان Early spliting در درختان بارور پسته
بررسی تاثیر آرایش کاشت و روش آبیاری در کارآیی مصرف آب ، کمیت و کیفیت کلزا
بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر روند رشد ارقام پنبه
بررسی تاثیر عملیات زیرشکن، تداوم اثر و دور آبیاری روی تولید چغندر قند
بررسی تاثیر کم آبیاری بر روی عملکرد و راندمان مصرف آب در زراعت دو رقم آفتابگردان
What does the special variable $@ mean in Perl?
Script to build HTML page from from extracted DIVs from other HTML pages
How can I capture rsync progress messages in Perl?
How do you reposition the main window under Perl Tkx?
How can I fix the “Couldn't create file parser context for file …” bug with Perl libxml on Debian?
What are some good Perl modules for flow-based programming on files?
How can I manage Perl module dependencies?
Why does Module::Build's testcover gives me “use of uninitialized value” warnings?
How can I create a nested hash as a constant in Perl?
When setting up Perl code to run as either a script or module, what is the reason for __PACKAGE__?

بررسی و تعیین بهترین دور آبیاری و عمق آب مورد نیاز نخیلات دشتستان به روش قطره‌ای
برپايه تصمیم شورای تحقیقات موسسه خاک و آب با تغییر تیمارهای دور آبیاری بصورت آبیاری هر روزه، یک روز در میان، دو روز در میان و سه روز در میان و تعیین مقدار آب برپايه تبخیر و تعرق پتانسیل با هستفاده از روش طشتک تبخیر در 3 تکرار و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرای طرح ادامه یافت .


بررسی تاثیر کم آبیاری بر روی عملکرد و راندمان مصرف آب در زراعت دو رقم یونجه
که تحت شرایط جدید تعداد درختان در هر کرت 15 اصله تعیین و یادداشت‌برداریهای اولیه در رابطه با روش جدید آغاز گردید.


بررسی تاثیر مقادیر مختلف آب بر عملکرد ارقام در دست معرفی پنبه
در این مرحله، رشد درختان مطلوب بوده و پس از حصول نتیجه طرح در سال آتی نقل خواهد شد.


بررسی تغییرات کمی و کیفی و میزان خودپالایی فاضلاب شهر فیروزآباد جهت استفاده در آبیاری


بررسی تکمیلی 4 رقم متحمل به کم آبی در استان گلستان


94 out of 100 based on 84 user ratings 484 reviews

بررسی دور عمق آبیاری در روش قطره‌ای بر رشد و خواص کمی و کیفی انبه
بررسی رژیمهای مختلف آبیاری سطحی بر روی عملکرد و شاخصهای رشد سه رقم برنج در شرایط خوزستان
بررسی روش کاربردی تلفیق آبیاری جویچه‌ای موجی و کاهش جریان در زراعت پنبه
بررسی روش کاربردی تلفیق جوبچه‌ای موجی کاهش جریان در زراعت پنبه
بررسی عکس‌العمل گندم دیم نسبت به سطوح مختلف آبیاری تکمیلی ونیتروژن
بررسی عملکرد سیستم آبیاری بارانی سنتر پیوت در مغان
بررسی کم آبیاری تنظیم شده در کشت خشکه طارمی برنج رقم طارم
بررسی کمی و کیفی سیستمهای رایج تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی در سطح کشور برای استفاده در کشاورزی منطقه
بررسی مدیریت آبیاری بادام با استفاده از سیستمهای آبیاری قطره‌ای
بررسی مقاومت به خشکی ارقام گندم در آزمایش یکنواخت سراسری مناطق سرد کشور
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*