تعیین تبخیر و تعرق و پتانسیل گیاه مرجع (چمن) با استفاده از لایسیمتر

ارزیابی یک مدل نیمه‌تجربی به منظور طراحی فاصله بهینه قطره‌چکان‌ها
استفاده مجدد از خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب (پساب ) در آبیاری اراضی و بررسی تغییرات حاصله در خاک و گیاه
بررسی آبیاری تکمیلی بر روی عدس دیم پاییزه
بررسی اثرات آبیاری، تغذیه و زمان برداشت بر روی کیفیت عمر انباری سیب رد دلیشز
بررسی اثرات آبیاری تکمیلی در دوره‌های مختلف بر خواص کمی و کیفی آفتابگردان
بررسی اثرات اعمال روش کم آبیاری تنظیم شده بر خصوصیات کیفی برنج رقم طارم
What does the special variable $@ mean in Perl?
Script to build HTML page from from extracted DIVs from other HTML pages
How can I capture rsync progress messages in Perl?
How do you reposition the main window under Perl Tkx?
How can I fix the “Couldn't create file parser context for file …” bug with Perl libxml on Debian?
What are some good Perl modules for flow-based programming on files?
How can I manage Perl module dependencies?
Why does Module::Build's testcover gives me “use of uninitialized value” warnings?
How can I create a nested hash as a constant in Perl?
When setting up Perl code to run as either a script or module, what is the reason for __PACKAGE__?

تعیین تبخیر و تعرق و پتانسیل گیاه مرجع (چمن) با استفاده از لایسیمتر
با هستفاده از لایسیمتر زهکش‌دار بدون سطح ایستابی ثابت میزان تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع چمن تعیین گردیده و ارقام اون با مقادیر تبخیر از طشتک کلاس A مورد مقایسه برنامه گرفته هست ، میزان متوسط روزانه تبخیر و تعرق پتانسیل و تبخیر از طشتک کلاس A برحسب میلیمتر عبارتند از: ماه اردیبهشت ، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، تبخیر و تعرق پتانسیل (ETO) 4/29 و 5/57 و 6/85 و 5/71 و 3/18 و 2/13 و تبخیر از طشتک کلاس A 4/56 و 6/57 و 9/16 و 9/41 و 6/98 و 3/92 و 2/12 و C=ETO/CO 0/94 و 0/84 و 0/83 و 0/77 و 0/81 و 0/81 و 1

بررسی اثرات پتاسیم و رژیم‌های آبیاری بر روی جو رقم L.B


88 out of 100 based on 58 user ratings 208 reviews

بررسی اثرات تنش آبی در مراحل ابتدایی رشد بر عملکرد ارقام ذرت دانه‌ای
بررسی اثرات روشهای آبیاری تحت فشار (قطره‌ای میکروجت و بابلر) و غرقابی در عملکرد کمی و کیفی موز
بررسی اثرات کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی گندم و تعیین تابع تولید در روش آبیاری بارانی
بررسی اثرات کم آبیاری در کمیت ، کیفیت و قابلیت نگهداری گوجه‌فرنگی رقم کورال
بررسی اثرات کم آبیاری روی عملکرد دو رقم کلزا در منطقه خوی
بررسی اثرات کم آبیاری و ارزیابی اقتصادی آن در عملکرد چغندرقند
بررسی اثرات مقدار آب آبیاری بر عملکرد گندم در شوریهای مختلف آب در روش آبیاری بارانی
بررسی اثر تنش آبی و کم آبیاری بر روی عملکرد دانه و اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات رشدی دو هیبرید ذرت دانه‌ای (کشت بهاره)
بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری سطحی بر روی عملکرد و شاخص‌های رشد سه رقم برنج در شرایط خوزستان
بررسی اثر کم آبیاری تنظیم شده در کشت نشایی برنج بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (رقم طارم)
بررسی اثر مقادیر آب بر عملکرد اجزاء عملکرد ارقام در دست معرفی پنبه
بررسی اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام در دست معرفی پنبه
بررسی ارقام و لاینهای گندم آبی تحت استرس شوری در شرایط مزرعه‌ای
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*