تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل چمن بر روش لایسیمتری در منطقه گرگان

اثر زیرشکنی و مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد محصول در تناوب گندم، چغندرقند و مطالعه میرایی بر زیرشکنی در خاک
اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام در دست معرفی پنبه
ارزیابی ارقام کلزا با یکبار آبیاری برای جوانه زدن
ارزیابی سیلیسیم توسط منابع مختلف آبیاری در شبکه آبیاری سپیدرود
ارزیابی عملکرد ارقام برنج تحت آبیاری بارانی به روش کشت مستقیم
ارزیابی فنی، هیدرولیکی سیستم‌های انتقال آب خراسان (سدهای شهید پارسا و شهید دهقان)
What does the special variable $@ mean in Perl?
Script to build HTML page from from extracted DIVs from other HTML pages
How can I capture rsync progress messages in Perl?
How do you reposition the main window under Perl Tkx?
How can I fix the “Couldn't create file parser context for file …” bug with Perl libxml on Debian?
What are some good Perl modules for flow-based programming on files?
How can I manage Perl module dependencies?
Why does Module::Build's testcover gives me “use of uninitialized value” warnings?
How can I create a nested hash as a constant in Perl?
When setting up Perl code to run as either a script or module, what is the reason for __PACKAGE__?

تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل چمن بر روش لایسیمتری در منطقه گرگان
از یک دستگاه لایسیمتر زهکش‌دار بدون سطح ایستابی ثابت به ابعاد 1/35+1/20 تقسیم بر 2 × 1 × 2 هستفاده شده هست با توجه به میزان بارندگی از اول اردیبهشت تا پایان آبان‌ماه 304 میلیمتر و آبیاری و زه‌آب خروجی لایسیمتر مقدار آب مصرفی چمن در منطقه گرگان 8358 مترمکعب در هکتار برآورد گردیده هست .


ارزیابی فنی سیستمهای آبیاری میکرو (تراوا، لوله‌های دو جداره و قطره‌ای) و بررسی کاربرد این سیستم‌ها در مقایسه با آبیاری سطحی در زراعت خیار


ارزیابی فنی سیستمهای آبیاری میکرو (تراوا، لوله‌های دو جداره و قطره‌ای) و بررسی کاربرد این سیستمها در مقایسه با آبیاری سطحی در خیار


82 out of 100 based on 42 user ratings 292 reviews

ارزیابی فنی سیستمهای آبیاری میکرو (تراوا، لوله‌های دو جداره و قطره‌ایی) و بررسی کاربرد این سیستمها و مقادیر مختلف آب مصرفی در مقایسه با آبی
ارزیابی فنی سیستمهای آبیاری میکرو (تراوا- لوله‌های دوجداره و قطره‌ای) و بررسی کاربرد این سیستم‌ها در مقایسه با آبیاری سطحی در زراعت گوجه‌ف
ارزیابی میزان برآورد پتاسیم از منابع مختلف آبیاری در شبکه آبیاری سپیدرود
ارزیابی واکنش ارقام و لاینهای برنج نسبت به دوره‌های مختلف آبیاری
ارزیابی واکنش ارقام و لاینهای برنج نسبت به فواصل آبیاری مختلف
ارزیابی یک مدل نیمه‌تجربی به منظور طراحی فاصله بهینه قطره‌چکان‌ها
استفاده مجدد از خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب (پساب ) در آبیاری اراضی و بررسی تغییرات حاصله در خاک و گیاه
بررسی آبیاری تکمیلی بر روی عدس دیم پاییزه
بررسی اثرات آبیاری، تغذیه و زمان برداشت بر روی کیفیت عمر انباری سیب رد دلیشز
بررسی اثرات آبیاری تکمیلی در دوره‌های مختلف بر خواص کمی و کیفی آفتابگردان
بررسی اثرات اعمال روش کم آبیاری تنظیم شده بر خصوصیات کیفی برنج رقم طارم
بررسی اثرات پتاسیم و رژیم‌های آبیاری بر روی جو رقم L.B
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*