بررسی و تعیین آب مورد نیاز گندم فلات در منطقه بیله‌سوار


بررسی و تعیین آب مورد نیاز گندم فلات در منطقه بیله‌سوار
این طرح به شکل طرحهای کامل تصادفی در چهار تکرار و چهار تیمار بر مبنای مجموع تبخیر روزانه از طشتک تبخیر کلاس A به ترتیب : W1 آبیاری وقتی که میزان مجموع تبخیر روزانه به 60 میلیمتر برسد، W2 آبیاری وقتی که میزان مجموع تبخیر روزانه به 80 میلیمتر برسد.


مطالعه بیلان و آب زیرزمینی دشت باجگاه
W3 آبیاری وقتی که میزان مجموع تبخیر روزانه به 100 میلیمتر برسد.


مقایسه دو روش آبیاری قطره‌ای و نواری در باغهای تازه احداث خرما از طریق پاجوش
W4 آبیاری برپايه معمول (عرف محل).


مقایسه و ارزیابی روش‌های آبیاری زیرزمینی تراواو و جوبچه‌ای و قطره‌ای بر گیاه ذرت
تیمارهای آزمایش اختلاف معنی‌دار نشان نداده و ماکزیمم عملکرد برابر 2865 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار W1 و در سطوح بعدی به ترتیب تیمارهای W3 و W4 با عملکردهای 2813 و 2760 کیلوگرم در هکتار برنامه گرفته‌اند و حداقل عملکرد برابر با 2517 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار W2 می‌باشد.


آزمایش ارقام کلزای پائیزه در شرایط دیم با یکبار آبیاری جهت رویاندن


اثرات کم‌آبیاری (تنشهای آبی) در مراحل مختلف رشد بر عملکرد ارقام گوجه‌فرنگی


94 out of 100 based on 74 user ratings 874 reviews

اثرات مقدار آب آبیاری بر رشد و ترکیبات شیمیائی کلزا در شوریهای مختلف آب در آبیاری شیاری
اثر زیرشکنی و مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد محصول در تناوب گندم، چغندرقند و مطالعه میرایی بر زیرشکنی در خاک
اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام در دست معرفی پنبه
ارزیابی ارقام کلزا با یکبار آبیاری برای جوانه زدن
ارزیابی سیلیسیم توسط منابع مختلف آبیاری در شبکه آبیاری سپیدرود
ارزیابی عملکرد ارقام برنج تحت آبیاری بارانی به روش کشت مستقیم
ارزیابی فنی، هیدرولیکی سیستم‌های انتقال آب خراسان (سدهای شهید پارسا و شهید دهقان)
ارزیابی فنی سیستمهای آبیاری میکرو (تراوا، لوله‌های دو جداره و قطره‌ای) و بررسی کاربرد این سیستم‌ها در مقایسه با آبیاری سطحی در زراعت خیار
ارزیابی فنی سیستمهای آبیاری میکرو (تراوا، لوله‌های دو جداره و قطره‌ای) و بررسی کاربرد این سیستمها در مقایسه با آبیاری سطحی در خیار
How do you specify a package version in Perl?
What's the smallest non-zero, positive floating-point number in Perl?
Why can't I get Twitter write access working with Net::Twitter::OAuth?
Unpack a binary file to a text file - A problem that flips the values
Perl Print buffering flush
Why doesn't my Perl CGI script work?
How can I force unload a Perl module?
How do I make a time counter as child process that works in parallel to program?
How can I cleanly handle error checking in Perl?
How should I access instance data in a Perl subclass?
*