حیات و مرگ از دیدگاه مولانا


حیات و مرگ از دیدگاه مولانا
اونچه در این پژوهش مورد بحث برنامه گرفته هست، بررسی مسئله حیات و مرگ در مثنوی مولانا هست.


پست‌مدرنیسم در آثار متأخر با تکیه بر داستانهای «همنوایی شبانه ارکستر چوبها»، «دوباره از همان خیابان‌ها» و «دیوان سومنات»
از نظر مولانا اونچه که باعث حیات حقیقی هست صرف نفس کشیدن و تحرک داشتن نیست، حیات واقعی بهره بردن از زندگی دنیوی در راه رسیدن به کمال و نائل شدن به هدف والای انسانیت، وصول به حق هست، که با تهذیب نفس امکان می‌یا‌بد.


ماهیت زبان نزد ویتگنشتاین اول و دوم
اما کسانی‌که خود را محدود به لذتهای زودگذر می‌نمايند و هوا و هوس را خدای خود ساخته‌اند به حقیقت مرده‌اند و بهره‌ای از حیات ندارند.


بررسی شاهنامه فردوسی از دیدگاه دانش معانی با تأکید بر داستان رستم و اسفندیار
مولانا، ترس از مرگ را نمی پذیرد زیرا مرگ هرکس همرنگ خود اوست و پلی هست که باعث انتقال از این جهان به جان دیگر می شود.


بررسی تأثیر جریان سرمایه بر عدم‌تعادل فضایی در شهر تهران (نمونه موردی: منطقه پنج تهران)


بررسی تطبیقی سیمای فرعون در قرآن و عهد قدیم


76 out of 100 based on 86 user ratings 886 reviews

گوهر و صدف دین از منظر روایات اهل البیت (علیه السلام)
بررسی تطبیقی نمایشنامه پوچی نزد ساموئل بکت و توفیق الحکیم (مقایسه موردی: چشم به راه گودو و یا طالع الشجره)
سنجش میزان تحقق پذیری برنامه‌های راهبردی توسعه شهر (CDS) در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری ایران؛ نمونه موردی برنامه راهبردی شهر قزوین
مقایسه بین نظریه عدالت فارابی و رالز
صورخیال در غزلیات شهریار
مقایسه مبانی قرآنی و روایی شیعه دوازده امامی و اسماعیلیه درباره امامت
بررسی و روش‌شناسی ‌تطبیقی اندیشه‌های کلامی شیخ صدوق و شیخ مفید
بررسی تطبیقی مکبث شکسپیر با دو اثر (سریر خون) کوروساوا و (مکبث) پولانسکی؛ پروژه عملی: نگارش فیلمنامه "داستان فرود"
روش‌شناسی نگرش سیستمی در تفسیر قرآن
Objective C: Modulo bias
UIScrollview with UIButtons - how to recreate springboard?
Why do Objective C files use the .m extension?
How to Convert NSInteger to a binary (string) value
Why has NSNumber such strange retainCounts?
Modulo with long long integers in Objective C
How does a Protocol on an instance variable in Objective-C work?
NSMutableArray as @property with readonly
Is Objective-C on Linux garbage collected?
Weird leak when using [NSStringObject UTF8String]
*