بررسی مقایسه ای عملکرد سیستم های تکاملی و روش بردار پشتیبان در برآورد بار جامد یک رودخانه طبیعی

مدلسازی عددی مقاومت کششی نیل و مقایسه ضریب اصطکاک حاصل از آن با نتایج آزمونهای آزمایشگاهی
بررسی عملکرد روش برنامه نویسی ژنتیک در تخمین دبی نشت از یک سد خاکی با توجه به تغییرات تراز آب در مخزن و پیزومترها ( مطالعه موردی : سد زنوز )
بهینه سازی طراحی حوض های اختلاط در تصفیه خانه های آب
تعیین مدل‌های فشاری و کششی با استفاده از بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها در تیر‌های عمیق
طراحی و پیادهسازی یک سیستم هوشمند به منظور کنترل سایز و شکل هندسی قطعات صنعتی با استفاده از روشهای اندازهگیری ژئودتیک و فتوگرامتری بردکوتا
مدل سازی وپیش بینی مشخصات هیدرولیکی تبدیل های عریض کننده ی استهلاک انرژی بااستفاده ازمحاسبات نرم
Is there a git-merge --dry-run option?
Is it worth the effort to create pretty revision history in a DVCS?
Can I store the .git folder outside the files I want tracked?
How do I view git diff with textmate
“Project description file” error in git?
What is the best way to git patch a subrange of a branch?
How would you include the current commit id in a git project's files?
Git gets file hungry every once in a while
synchronizing files with server using git
git automatic conflict resolution
کاربرد فرآیند ازن زنی برای حذف مواد شوینده و پاک کننده از آب‌های سطحی: مطالعه موردی بر روی رودخانه مهرانه رود تبریز
ارزیابی رفتار لرزهای مخازن فولادی نگهدارنده مایعات تحت اثر زلزله های میدان دور و نزدیک
تحلیل لرزه ای سدهای بتنی قوسی با در نظر گرفتن اثرات درزه های انقباض(مطالعه موردی: سد کارون 3)
پاسخ لرزه ای سازه های فولادی با یک دستگاه ترکیبی کنترل غیر فعال تحت زلزله های نزدیک گسل و دور از گسل
کنترل سازه های با سیستم جداسازی هوشمند غیر خطی
ارزیابی قابلیت و کارایی تکنیک های مختلف ریاضی در شبیه سازی و تخمین رسوب انتقالی لوله های فاضلابرو
اثر جهت پذیری در انتخاب شتاب نگاشت حوزه نزدیک گسل
بررسی و ارزیابی تاثیر تغییرات پارامترهای هندسی بر عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره ای و کلید پیانویی
استفاده از حساب تغییرات و روش طیفی برای تحلیل کمانشی اعضای با ضخامت متغیر ساخته شده از مواد گرادیان ساختاری
رفتار سیستم نوین CMDB تحت زلزله های حوزه نزدیک و دور از گسل
پیشنهاد روش بهینه شناسائی مشخصات دینامیکی سیستم سد و مخزن بر مبنای زیر فضای تصادفی
بررسی تأثیر میراگر مایع تنظیم شده ترکیبی (CTLD) روی رفتار دینامیکی سکوهای فراساحلی شابلونی
بررسی تاثیر استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری بر روی خواص مکانیکی بتن
Can I just copy a git repository to Windows?
Merging branches With Git
Forking a FOSS-project's Git repository [closed]
How do you set up Hudson to work with Git?
How to partially export a git repository?
List all the files that ever existed in a Git repository
Startup script on EC2
How can I put $HOME/opt/git/bin to my PATH?
SQLite table with Git merging
Git4Idea plugin not taking advantage of the git index
*