بررسی پارامتریک تأثئر گودبرداری ژرف بر روی تونل موجود

مدل سازی وپیش بینی مشخصات هیدرولیکی تبدیل های عریض کننده ی استهلاک انرژی بااستفاده ازمحاسبات نرم
ارزیابی رفتار دینامیکی سد بتنی قوسی تحت اثر زلزله های دور و نزدیک گسل (مطالعه موردی سد کارون 3)
کاربرد فرآیند ازن زنی برای حذف مواد شوینده و پاک کننده از آب‌های سطحی: مطالعه موردی بر روی رودخانه مهرانه رود تبریز
ارزیابی رفتار لرزهای مخازن فولادی نگهدارنده مایعات تحت اثر زلزله های میدان دور و نزدیک
تحلیل لرزه ای سدهای بتنی قوسی با در نظر گرفتن اثرات درزه های انقباض(مطالعه موردی: سد کارون 3)
پاسخ لرزه ای سازه های فولادی با یک دستگاه ترکیبی کنترل غیر فعال تحت زلزله های نزدیک گسل و دور از گسل
کنترل سازه های با سیستم جداسازی هوشمند غیر خطی
ارزیابی قابلیت و کارایی تکنیک های مختلف ریاضی در شبیه سازی و تخمین رسوب انتقالی لوله های فاضلابرو
اثر جهت پذیری در انتخاب شتاب نگاشت حوزه نزدیک گسل
بررسی و ارزیابی تاثیر تغییرات پارامترهای هندسی بر عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره ای و کلید پیانویی
استفاده از حساب تغییرات و روش طیفی برای تحلیل کمانشی اعضای با ضخامت متغیر ساخته شده از مواد گرادیان ساختاری
رفتار سیستم نوین CMDB تحت زلزله های حوزه نزدیک و دور از گسل
پیشنهاد روش بهینه شناسائی مشخصات دینامیکی سیستم سد و مخزن بر مبنای زیر فضای تصادفی
Can I just copy a git repository to Windows?
Merging branches With Git
Forking a FOSS-project's Git repository [closed]
How do you set up Hudson to work with Git?
How to partially export a git repository?
List all the files that ever existed in a Git repository
Startup script on EC2
How can I put $HOME/opt/git/bin to my PATH?
SQLite table with Git merging
Git4Idea plugin not taking advantage of the git index
*