تاثیر تغییر اقلیم بر فرآیند بارش ـ رواناب حوضه صوفی چای با استفاده از مدل مارکف پنهان


تاثیر تغییر اقلیم بر فرآیند بارش ـ رواناب حوضه صوفی چای با استفاده از مدل مارکف پنهان
از جمله مدل های ریز مقیاس نمایی متداول می توان به مدل LARS-WG و SDSM اشاره نمود.


برآورد دقیق پروفیل سطح آب در جریان متغئر تدریجی با استفاده از روش رانگ-کوتای وفقی و مقایسه با روش های حل متداول
مدل LARS-WG یکی از مشهورترین الگوهای مولد داده های تصادفی وضع هوا هست که برای ایجاد سناریوهای اقلیم روزانه در یک ایستگاه خاص برای تولید مقادیر بارش، دما و تابش خورشیدی روزانه تحت شرایط اقلیم پایه و آینده به کار می رود.


بهره برداری تلفئقی از منابع آب های سطحی و زئرزمینی دشت سلماس با در نظر گرفتن سدهای زولاچای و دریک
مدل SDSM به علت توانایی تولید دوباره شاخص های آماری گوناگون داده های مشاهداتی در نتایج ریز مقیاس شده خود با سطح اطمینان 95%، در این تحقیق جهت ریز مقیاس نمایی مورد هستفاده برنامه گرفته هست.


ارائه و مقایسه راهکارهای طراحی مقاوم لرزه ای با استفاده از سیستم جداسازی پایه و المانهای الحاقی در پئرامون سازه
اخیراً مدل مارکف پنهان جهت ریز مقیاس نمایی پارامترهای اقلیمی مورد توجه برنامه گرفته و در حال حاضر به سرعت در حال گسترش دامنه کاربرد اون می باشد.


کنترل بهینه ارتعاشات سازه ها تحت تحریک زلزله های مصنوعی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
دو دلیل مهم در خصوص گسترش دامنه کاربرد این مدل وجود دارد: اول اینکه این مدل از لحاظ ساختار ریاضی بسیار قدرتمند بوده و به همین دلیل مبانی نظری بسیاری از کاربردها را شکل داده هست، دوم اینکه اگر این مدل به صورت مناسبی ایجاد شود، می تواند برای کاربردهای بسیاری مورد هستفاده برنامه گیرد.


بررسی اثر رفتار لرزه ای مخازن زمینی نگهدارنده مایعات با در نظر گرفتن اندرکنش آب و سازه
مدل مارکف پنهان از جمله روش هایی هست که به کمک خواص آماری پدیده مورد نظر مدل سازی را انجام می دهد و فرض اصلی در اون، این هست که پدیده را به شکل یک فرآیند تصادفی پارامتری مدل سازی کند.


بررسی سه بعدی تنش و کرنش های ایجاد شده در خاک ناشی از حفاری تونل توسط دستگاه TBM در مناطق شهری
با توجه به تاثیر محسوس تغییر اقلیم بر منابع آب، تحقیق حاضر بر روی حوضه صوفی چای، به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین آب شهرستان مراغه انجام گرفته هست.


بهینه سازی پارامترهای مئراگر جرمی تنظیم شونده با استفاده از روش جستجوی سیستم ذرات باردار
برای این منظور، با هستفاده از داده های مشاهداتی بارش منطقه در دوره پایه و به کمک نوسانات اقلیمی حاصل از مدل های گردش عمومی HadCM3 و CGCM3.1 تحت سناریوی انتشار A2 به بررسی میزان تغییرات بارش در دوره آینده نسبت به دوره پایه پرداخته شده و در نهایت اثر تغییرات به وجود آمده بر روی رواناب حوضه با هستفاده از روش های رگرسیون خطی و برنامه ریزی بیان ژن محاسبه و برای دوره های مختلف مورد مقایسه برنامه گرفت.


بررسی رفتار لرزه ای اتصالات گئردار تئر به ستون با جان کاهش یافته در مقطع
طبق نتایج حاصل از این تحقیق شرایط اقلیمی حوضه صوفی چای در سال های آتی تفاوت محسوسی با شرایط فعلی خواهد داشت و برنامه ریزی های بلند مدت و هستراتژیک برای مدیریت این شرایط ضروری به نظر می رسد.
65 out of 100 based on 40 user ratings 265 reviews