طراحی کنترل‌گر فازی تطبیقی مبتنی بر روش مد لغزشی


طراحی کنترل‌گر فازی تطبیقی مبتنی بر روش مد لغزشی
یک کنترل گر فازی از مجموعه ی قوانین فازی اگر- اونگاه تشکیل شده هست .


بارگذاری و طراحی سیلوهای بتنی در آئین‌نامه‌های مختلف و ارزیابی رفتار لرزه‌ای آنها
پارامترهای تابع عضویت ،که بیانگر متغیرهای زبانی در قوانین فازی اگر- اونگاه هستند ، بر پايه تعدادی قانون تطبیقی و با هدف کنترل حالت سیستم در جهت رسیدن به سطح لغزشی تعیین شده و لغزش بر روی اون تغییر میابد.


تحلیل و آنالیز روکش پلهای فلزی و ارائه بهترین مصالح جهت روکش پلهای فلزی در ایران
ابتدا قوانین کنترل بر پايه ایده ی کنترل مود لغزشی تشکیل شده و مجموعه های فازی، که توابع عضویت اونها به طور متقارن فضای حالت را می پوشانند، تعریف میشوند و سپس از قاعده ی تطبیقی جهت تنظیم پارامترهای قوانین کنترل برای کنترل دینامیک سیستم هستفاده می شود.


تحلیل غیرخطی اتصالات خرجینی (معمولی و تقویت شده) به روش اجزا محدود
سیستم های منطق فازی برای تقریب قانون کنترل در حالتی که مدل ریاضی سیستم کنترلی نامعین هست ، هستفاده می شود.


بررسی تغییر فضایی امواج زلزله و اثر آن روی تحلیل لرزه‌ای لوله‌های مدفون به روش تصادفی
سادگی روش ارائه شده کاربرد اون را راحت تر کرده و این روش کنترل، پایداری کلی سیستم را در قالب تئوری لیاپانوف تضمین میکند.


بررسی حرکت محیط شکل‌پذیر در اثر اعمال جابجایی
روش کنترل مود لغزشی فازی تطبیقی به طور موثر به عملکرد مدنظر رسیده و مزایای قابل توجهی در مقایسه با روش کنترل مود لغزشی مرسوم دارد.


بررسی رفتار غیرخطی قابهای خمشی بتن آرمه در ساختمانهای بلند در برابر زلزله به روش اجزا محدود و ارزیابی ضوابط طراحی آبا


بهینه‌سازی زمان ماند در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شهری


70 out of 100 based on 80 user ratings 1030 reviews