برآورد رطوبت سطح خاک با استفاده از داده‌های SAR با تاکید بر مدل‌های بازپراکنش سطحی


برآورد رطوبت سطح خاک با استفاده از داده‌های SAR با تاکید بر مدل‌های بازپراکنش سطحی
پارامترهای سطح خاک عنصر کلیدی در چرخه‌های جهانی آب و انرژی هست.


شبکه‌های عصبی مصنوعی در بهینه‌سازی سازه‌ها
از این رو بررسی وضعیت پارامترهای خاک برای هیدرولوژی، هواشناسی، اقلیم‌شناسی، کشاورزی و بسیاری از علوم زمینی مناسب هست.


طراحی برجهای چند منظوره انتقال نیرو
پتانسیل SAR برای بازیابی پارامترهای سطح خاک بیش از 30 سال هست که شناخته شده هست، اما اونچه که امروزه اهمیت دارد هستفاده بهینه از سنجنده‌ها و روش‌های مناسب برای بازیابی پارامترهای خاک هست.


بارگذاری و طراحی سیلوهای بتنی در آئین‌نامه‌های مختلف و ارزیابی رفتار لرزه‌ای آنها
هستفاده از مدل‌های بازپراکنش سطحی بهینه‌ترین روش برای این کار هست، هستفاده گسترده از این مدل‌ها به شکل‌ها و روش‌های مختلف در طول این سال‌ها صورت گرفته هست.


تحلیل و آنالیز روکش پلهای فلزی و ارائه بهترین مصالح جهت روکش پلهای فلزی در ایران
ارتباط بین پارامترهای سطح خاک و سنجنده توسط تابع بازپراکنش به خوبی صورت می‌گیرد؛ لذا می‌توان با هستفاده از انواع مختلف داده‌ها و روش‌های متفاوت ریاضی نتایج دقیق‌تر و صحیح‌تر به دست آورد و نیز با هستفاده از روش‌های ریاضی مانند هوش محاسباتی، سرعت حصول نتایج را نیز افزایش داد.


تحلیل غیرخطی اتصالات خرجینی (معمولی و تقویت شده) به روش اجزا محدود
به‌دست آوردن نتایجی با حداکثر نزدیکی به داده‌های زمینی باعث افزایش اعتمادپذیری روش می‌شود و کمک شایانی در امر نمایش منظم پارامترها به صورت مکانی و ایجاد دید کلی از اون‌ها می‌کند.


بررسی تغییر فضایی امواج زلزله و اثر آن روی تحلیل لرزه‌ای لوله‌های مدفون به روش تصادفی
بر این پايه در این تحقیق سعی بر انتخاب بهترین مدل برای تخمین پارامترهای سطح خاک با هستفاده از داده‌های SMEX03 در منطقه اوکلاهومای جنوبی هست.


بررسی حرکت محیط شکل‌پذیر در اثر اعمال جابجایی
با هستفاده از مدل‌های بازپراکنشی Oh، Dubois و IEM در سه باند L، C و P ابتدا به مقایسه ضرایب بازپراکنشی حاصل از مدل و تصویر در پلاریزاسیون‌های HH و VV پرداخته شده هست؛ سپس با هستفاده از معکوس همان مدل‌ها و روش‌های ریاضی، پارامترهای زبری سطح، ضریب ثابت دی‌الکتریک و طول همبستگی محاسبه شده و نتایج با مقادیر اندازه‌گیری‌شده زمینی مقایسه شده هست.


بررسی رفتار غیرخطی قابهای خمشی بتن آرمه در ساختمانهای بلند در برابر زلزله به روش اجزا محدود و ارزیابی ضوابط طراحی آبا
در بخش مقایسه ضرایب بازپراکنش، مدل Oh در باند C بهترین دقت را دارد.

در این بخش مدل‌های Dubois و IEM در باند L دقت‌های مناسبی دارند، اما نسبت به بهترین حالت نتایج ضعیف‌تری داشتند.

در بخش بازیابی پارامترهای سطح خاک به عنوان اصلی‌ترین هدف تحقیق، روش حل معادلات با هستفاده از سرشکنی که روی مدل IEM صورت گرفت، در تخمین تمامی پارامترها نتایج با دقت بهتری به دست آمدند، هرچند که مدل Oh در باند C برای تخمین زبری سطح و همین مدل در باند L برای تخمین ضریب ثابت دی‌الکتریک نتایج مناسبی به دست آمد.

از جمله نتایج این تحقیق می‌توان به نتایج نامناسب باند P اشاره کرد، که نتایج بسیار نامناسبی نسبت به سایر مدل‌ها دارد، هم چنین نتایج ضعیف‌تر مدل‌های تجربی در تخمین پارامترهای سطح خاک نسبت به مدل تئوری IEM اشاره کرد.

هم‌چنین پیشنهاد می‌شود در صورت امکان از داده‌های زمینی با دقت مکانی بیشتر هستفاده کرد.
71 out of 100 based on 61 user ratings 311 reviews