مدل رفتاری میانقاب‌های آجری در قاب‌های بتن مسلح


مدل رفتاری میانقاب‌های آجری در قاب‌های بتن مسلح
ميانقاب‌هاي آجري غير مسلح بطور گسترده‌اي در ساختمان‌ها به عنوان ديوار پيراموني ساختمان‌ها و جدانماينده فضاهاي داخلي مورد هستفاده برنامه مي‌گيرند.


رفتار دینامیکی محیط های خاکی اشباع با استفاده از روش اجزاء محدود
وجود ميانقاب در يک ساختمان باعث تغييرات مقاومت، سختي، پريود و بطور کلي عملکرد لرزه‌اي ساختمان ميشود.


نیروهای دینامیکی در پی‌های شمعی
به‌علت وجود نيرايشان اندركنشي بين قاب و ميانقاب، ظرفيت باربري و سختي قاب مركب نسبت به قاب تنها افزايش مي‌يابد.


ترمیم و تقویت سازه‌های آسیب دیده از زلزله
معمولاً در فرآيند تحليل و طراحي، ساختمان‌هاي بتني صرفا به صورت قاب‌هايي متشكل از اعضاي اصلي سازه اي از قبيل تيرها، ستون‌ها و ديوارهاي برشي در نظر گرفته شده و از نقش ميانقاب در روند تحليل و طراحي ساختمان‌ها صرفنظر مي‌شود.


آنالیز غیرخطی پلهای ترکه‌ای و طرح بهینه سطح مقطع عرشه پل
بررسی‌های قبلی در خصوص ساختمان‌های موجود در کشور خصوصاً ساختمان‌های نيم اسکلت نشان داده هست که وضعيت ميانقاب‌های موجود در کشور واقعيات کاملاً متفاوتی با فرضيات مدل‌های رفتاری موجود در آئین‌نامه‌ها و تحقيقات قبلی دارد که عموماً در خارج از کشور توسعه يافته اند.


بررسی نظری و عملی مقاومت برشی و خمشی اتصالات سازه‌های بتن مسلح پیش ساخته
مواردی مانند عدم درنظرگیری بار ثقلی و نادید گرفتن اثر محلی میانقاب بر روی سازه، از دیگر کاستی‌های مدلهای پیشین میباشد.


پایداری دینامیکی سدهای خاکی برمبنای تیربرشی و تغییر شکلهای ماندگار
لذا شناسايي اين پارامترها و ارائه‌ي مدل جامع رفتاری که تاثير اين شرایط را به صورت جامع‌تری در برگيرد، هدف اين تحقيق برنامه گرفته هست.


آنالیز پوسته‌های متقارن تقویت شده به روش اجزاء محدود
مطالعات انجام گرفته در این تحقیق را میتوان به دو بخش کلی تقسیم بندي کرد: در بخش اول با هستفاده از نرم-افزار COM3 به بررسی پارامترهای موثر در رفتار قاب مرکب و مواردی همچون پدیده‌ی ستون کوتاه، مسلح کردن قاب مرکب توسط دوخت میانقاب به قاب و طول مهاری در اتصال ستون و تیر قاب پرداخته شده هست.


بررسی رفتار کوتاه‌مدت و درازمدت خاک‌های گچ‌دار در زیرسازی راهها
در بخش دوم با جایگزین کردن میانقاب با دستک فشاری، مدلی پیشنهاد میشود که سعی شده هست نواقص مدلهای پیشین را تا حدی رفع کند.

این مدل شامل چند پارامتر و نقطه کليدی شامل سختی اولیه، نقطه ترک‌خورگی، سختی ثانویه، ظرفیت بیشینه و نقطه گسیختگی میباشد.
94 out of 100 based on 64 user ratings 814 reviews