بهینه‌سازی اصلاح خاک ‌متورم‌شونده با استفاده از سرباره و الیاف


بهینه‌سازی اصلاح خاک ‌متورم‌شونده با استفاده از سرباره و الیاف
خاک‌های رسی متورم‌شونده معمولاً با تغییر رطوبت، تغییر حجم می‌دهند و در عین‌حال دارای مقاومت اندکی هستند.


محاسبه نیروی گسیختگی خاک به روش حد پایین آنالیز حدی و با استفاده از اجزاء محدود و برنامه‌ریزی خطی
این ویژگی‌های خاک‌های رسی سبب محدودیت و ریسک‌پذیری زیاد احداث بنا، سد، بزرگراه و سایر سازه‌های مهندسی برروی اون‌ها شده‌است.


بررسی خواص مکانیکی و پایایی(دوام)بتن‌های ساخته شده با پوزولانهای سیرجان و گدارسرخ(کرمان) و مقایسه آن با بتن کنترل
یکی از راه‌های غلبه بر ضعف‌های مذکور در خاک‌های رسی، تثبیت خاک با مواد اصلاح‌نماينده مناسب هست.


رفتارسنجی و تحلیل پایداری توده سنگهای پیرامون تونلهای آب بر نیروگاه، سد کارون 3
در تحقیق حاضر با رویکرد زیست‌محیطی سعی شده تا با اضافه نمودن پسماند صنایع ذوب‌آهن (سرباره) و کارخانجات فرش (الیاف اکریلیک) به خاک‌های متورم‌شونده بنتونیت(B) با رده تورمی خیلی بالا و ترکیب رس با ده‌% بنتونیت(B10+C) با رده تورمی بالا، میزان اصلاح خاک سنجیده شود.


طرح بهینه ورقها با محدودیت فرکانس با استفاده از روشهای تقریبی
در این راستا آزمایشات لازم با هستفاده از برنامه آماری طراحی شده و اثرات متغیرهای مستقل با اضافه نمودن %های مختلف از سرباره (صفر-25%)، الیاف (2/0-3%) و نسبت طول‌به‌ضخامت الیاف (5-45) به خاک‌های مورد مطالعه، بهبود و اصلاح خاک از نظر تورم، تراکم و مقاومت مطالعه گردید.


آسیب شناسی، مرمت و بهسازی ساختمانهای بتنی
نتایج نشان داد که با اضافه کردن 25 %ی سرباره به خاک B فشار تورم و تورم آزاد تقریباً 50% نسبت‌به خاک اصلاح نشده، کاهش یافته و در شرایط مشابه برای خاک B10+C، فشار تورم و تورم آزاد حدود 92% کاهش یافته‌است.


طراحی بهینه عرشه پلهای بتنی پیش‌تنیده
در خاک B با اضافه کردن 3% الیاف با نسبت L/D برابر 25، میزان فشار تورم و تورم آزاد نسبت به خاک اصلاح نشده به ترتیب 25 و 70% کاهش یافته‌است و در خاک B10+C، با شرایط مشابه فشار تورم و تورم آزاد بترتیب 88 و 92% کاهش یافتند.


بهینه‌سازی شبکه کانال های آبرسانی
با میزان ثابت 1/6 % الیاف و تغییر L/D از 5 به 45، فشار تورم و تورم آزاد در هر دو خاک حدود 40 % کاهش یافتند.


تحلیل استاتیکی و ارتعاش آزاد ورقهای مثلثی سخت شده با تکیه‌گاههای نقطه‌ای به روش ریتز
در هر دو خاک اثر سرباره و الیاف درجهت کاهش تورم و فشار تورم بوده و اثر سرباره نسبت‌به اثر الیاف و L/D بیشتر بوده ‌است.

با توجه به نمودارهای شرایط بهینه برای خاک B به ‌منظور کاهش تورم با مقدار مناسب از مواد اصلاح‌نماينده، مقدار سرباره و الیاف و L/D بترتیب، 25% ، 2/5 %، 40 ارزیابی شد که رده تورمی خاک را به رده تورمی متوسط رسانده هست.

شرایط بهینه برای خاک B10+C به‌ منظور کاهش تورم و افزایش مقاومت فشاری، با مقدار مناسب از مواد اصلاح‌نماينده، مقدار سرباره و الیاف و L/D بترتیب 15%، 0/4 % و 45 برآورد شد و % تورم و فشار تورم را به ترتیب از 8/65 % وkPa 65/80 به 1 % وkPa17 رساند و رده تورمی خاک را به رده پایین رساند.
82 out of 100 based on 52 user ratings 1102 reviews