روش حجم محدود توسعه یافته برای تحلیل تنش


روش حجم محدود توسعه یافته برای تحلیل تنش
امروزه تحقیقات گسترده‌ای در مسیر رشد و توسعه روش‌های عددی در تحلیل محیط‌های جامد صورت می‌گیرد.


تعیین حدود کاهش مقاومت و تنزل سختی در اجزاءبتن مسلح و غیرمسلح تحت بارهای تناوبی
به طورکلی هدف از این مطالعات افزایش کارایی روش‌های موجود و توسعه روش‌های جدید می‌باشد، یعنی افزایش دقت محاسبات به همراه کاهش وقت تحلیل.


بهینه‌سازی عرض نوار ماتریس معرف مدلهای اجزاء محدود، بااستفاده از تئوری گراف جبری
این هدف عموماً با معرفی روش‌های عددی جدید و یا تغییر و توسع? روش‌های عددی معرفی شده در سال‌های گذشته دنبال می‌شود.


تحلیل غیرخطی استاتیکی و دینامیکی تیرهای با مقطع متغیر به روش نرمی
در این مطالعه از روش حجم محدود که حاصل مطالعه صورت گرفته بر روی روش حجم محدود کلاسیک می‌باشد، در تحلیل الاستواستاتیک محیط‌های دوبعدی و سه بعدی هستفاده شده هست.


بررسی مسائل ساخت ، اجرا، حفظ و نگهداری مخازن بتن مسلح
تفاوت عمده این روش با روش حجم محدود کلاسیک در هستفاده از روش تقریب حداقل مربعات متحرک در تخمین تابع میدان می‌باشد که این امر سبب کاهش وابستگی محاسبات مربوط به تخمین تابع شکل به هندسه حجم‌ها می‌گردد.


بررسی ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی مستطیلی شکل در جریان فوق بحرانی
به منظور بررسی دقت روش حجم محدود توسعه یافته، روش فوق در تحلیل محیط دوبعدی و سه بعدی به کار گرفته شده هست.


بررسی نظری و آزمایشگاهی معیارهای طراحی فیلتر دانه‌ای جهت خاکهای واگرا تحت جریان با غلظت ثابت کلسیم
نتایج بدست آمده با نتایج تحلیلی و جواب بدست آمده از روش اجزا محدود و روش بدون شبکه مقایسه می گردد که دقت بالای روش نشان داده میشود.


آنالیز دینامیکی دیوار برشی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و پی به روش مودال و با استفاده از مدل المان‌های محدود
همچنین به منظور کاهش هزینه محاسبات و افزایش کارایی یک روش تحلیلی تطابقی بر روی روش حجم محدود توسعه یافته در حل محیط‌های دوبعدی الاستیک پیشنهاد شده هست.


بررسی موردی دقت و کارآئی روشهای برآورد نرخ انتقال رسوب ساحلی
در این فرآیند، تخمین خطا برپايه بازیابی تنش می باشد که از روش شناخته شده Zienkiewicz–Zhu به منظور تخمین خطا و روش T-Belytschko به منظور بازیابی تنش هستفاده شده هست.

فضاهای مورد آزمون تخمین خطا همان حجم های کنترلی مورد هستفاده در روش حجم محدود می باشند و فرآیند تطبیق بر پايه شاخص خطا که بر مبنای تفاوت تنش بدست آمده و بازیابی شده بدست می آید تنظیم می گردد.

تحلیل تطابقی پیشنهاد شده بر پايه افزایش تعداد حجم های کنترلی در نواحی دارای خطای بالا می باشد.

نتایج بدست آمده با حل تطبیقی نشان دهنده کارا بودن این روش در افزایش دقت محاسبات می‌باشد.
83 out of 100 based on 63 user ratings 713 reviews