بررسی عددی رفتار شمعها تحت اثر بارهای جانبی و قائم


بررسی عددی رفتار شمعها تحت اثر بارهای جانبی و قائم
جهت تحلیل اثر بارگذاریهای مختلف بر پی های شمعی، روشهای تئوریکی گوناگونی موجود هست ، اما در عمل به دلیل اینکه، رفتار این فونداسیونها در شرایطی که تحت اثر بارهای جانبی و قائم برنامه گیرند تابعی از شرایط مختلفی مانند، میزان لغزش و جداشدگی بین شمع و خاک و روند وقوع پدیده تسلیم شدگی موضعی در خاک بوده، که این موارد خود باعث غیرخطی شدن مساله می‌شوند، جهت انجام یک تحلیل نزدیک به واقعیت ، لازم هست که از روشهای عددی(و به خصوص روش اجزاء محدود) هستفاده شود.


بررسی اثرات مشخصه های المان مرزی روی رفتار دیوارهای برشی با استناد به نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی
در این تحقیق اثرات رفتار غیرخطی خاک و تماس بین سطح جداره شمع با خاک بر واکنش محوری و جانبی پی های شمعی که تحت اثر بارهای قائم و جانبی واقع شده‌اند، مورد بررسی برنامه گرفته هست .


مطالعه و بررسی رفتار سه بعدی اتصالات با صفحه های سخت کننده تیر با مقطع ‏‎I‎‏ به ستون ‏‎BOX‎‏ به کمک اجزای محدود غیر خطی
نقش خاص لغزش و جداشدگی بین شمع و خاک و تاثیر رفتار غیرخطی خاک بر واکنش پی های شمعی به وسیله مدلهای اجزاء محدود سه بعدی که عملکرد غیرخطی مصالح و المانهای تماسی جهت نشان دادن لغزش و جداشدگی در سطح تماس خاک و شمع در اونها لحاظ شده هست ، مورد مطالعه برنامه گرفت .


تنظیم مدت پروژه و به حداقل رساندن هزینه کل


مدیریت مهندسی کمیته سازی مواد زائد خطرناک در اتاق رنگ کارخانه ایران خودرو
نمایه ها:


94 out of 100 based on 54 user ratings 604 reviews

بررسی حساسیت و تاثیر پذیری اسکله های ثابت نسبت به سربارهای مختلف
بررسی رفتار سازه های لوله ای مهاربندی شده در ساختمانهای بلند تحت اثر نیروی زلزله
بررسی کیفیت اختلاط نمک در بخش های جذر و مدی رودخانه بهشمنشیر
بررسی اثر پوزولان ترکیب بر مشخصه های فیزیکی مخلوط بتن غلتکی
بررسی پارامترهای هیدرولیکی پخش آلودگی در آبهای زیرزمینی
ارزیابی رفتار لرزه ای تونلهای با پوشش بتن آرمه
ارزیابی پتانسیل وقوع روانگرایی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
معمای طول موثر: اصلاح ضرائب ‏‎G‎‏ در استفاده از منحنی های همراستا با تاکید بر قابهای شیروانی غیر منشوری
کنترل دینامیکی حالتهای ترافیکی براساس اطلاعات مبدا-مقصد
انعطاف پذیری اتصالات لوله ای در محدوده خطی و غیر خطی
Get Foreign Key Value
Display thousands position
Why does TinyMCE insert <span> </span> between (django) {% %} tags?
Django Admin: How do I know when the user is editing an existing object or saving a new object?
statistical data to HTML tables (filter/sort/aggregate) and charts using django
extending the django view
Styling django non-field errors on forms
Sorting Records using Foreign Keys
In Django QuerySet, how do I do negation in the filter?
manage.py not updating database name
*