بررسی ضریب رفتار سیستم قاب خمشی ویژه با اتصالات استخوانی


بررسی ضریب رفتار سیستم قاب خمشی ویژه با اتصالات استخوانی




موضوع مورد بررسی در این تحقیق رفتار لرزه‌ای سیستم قاب خمشی ویژه با اتصالات هستخوانی، از طریق تحلیل دینامیکی غیرخطی و محاسبه پارامترهای ضریب رفتار این سیستم و مقایسه با ضریب رفتار سیستم قاب خمشی ویژه با اتصالات متعارف می‌باشد.


تحلیل و طراحی دکلهای خطوط افشار قوی ‏‎(700kg-Ac)‎‏
به این منظور ابتدا تعاریف و مفاهیم مربوط به ضریب رفتار و تاثیر پارامترهای مختلف براون و همچنین روش محاسبه ضریب رفتار ارائه گردیده هست .


بررسی اثرات مشخصه های المان مرزی روی رفتار دیوارهای برشی با استناد به نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی


مطالعه و بررسی رفتار سه بعدی اتصالات با صفحه های سخت کننده تیر با مقطع ‏‎I‎‏ به ستون ‏‎BOX‎‏ به کمک اجزای محدود غیر خطی


83 out of 100 based on 53 user ratings 503 reviews

تنظیم مدت پروژه و به حداقل رساندن هزینه کل
مدیریت مهندسی کمیته سازی مواد زائد خطرناک در اتاق رنگ کارخانه ایران خودرو
بررسی حساسیت و تاثیر پذیری اسکله های ثابت نسبت به سربارهای مختلف
بررسی رفتار سازه های لوله ای مهاربندی شده در ساختمانهای بلند تحت اثر نیروی زلزله
بررسی کیفیت اختلاط نمک در بخش های جذر و مدی رودخانه بهشمنشیر
بررسی اثر پوزولان ترکیب بر مشخصه های فیزیکی مخلوط بتن غلتکی
بررسی پارامترهای هیدرولیکی پخش آلودگی در آبهای زیرزمینی
ارزیابی رفتار لرزه ای تونلهای با پوشش بتن آرمه
ارزیابی پتانسیل وقوع روانگرایی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
معمای طول موثر: اصلاح ضرائب ‏‎G‎‏ در استفاده از منحنی های همراستا با تاکید بر قابهای شیروانی غیر منشوری
کنترل دینامیکی حالتهای ترافیکی براساس اطلاعات مبدا-مقصد
Get Foreign Key Value
Display thousands position
Why does TinyMCE insert <span> </span> between (django) {% %} tags?
Django Admin: How do I know when the user is editing an existing object or saving a new object?
statistical data to HTML tables (filter/sort/aggregate) and charts using django
extending the django view
Styling django non-field errors on forms
Sorting Records using Foreign Keys
In Django QuerySet, how do I do negation in the filter?
manage.py not updating database name
*