ارزیابی رفتار لرزه ای استاد های برشی در سیستم فولاد سرد نورد شده (LSF)


ارزیابی رفتار لرزه ای استاد های برشی در سیستم فولاد سرد نورد شده (LSF)
در ساختمان ها ایجاد یک سیستم مجزای مهاربندی به منظور مقاومت در برابر نیروهای جانبی مانند باد یا زلزله لازم الاجرا می باشد.در سازه های با قاب سبک فولادی LSF سیستمهای مهاربندی شامل مهاربندی ضربدری و دیوار برشی فولادی می باشد.


ارزیابی یکپارچه منابع آب با استفاده از نشانگرها بر اساس چارچوب DPSIR: مطالعه موردی دشت مرودشت
دیوارهای برشی فولادی برای فراهم آوردن مقاومت و سختی جانبی مناسب برای سازه های فولادی به کار برده می شود.


کاربرد افمریزهای دقیق ماهواره‌ای در تعیین موقعیت مطلق با GPS
در این رساله به منظور ارزیابی رفتار لرزه ای هستادهای برشی در سازه های فولادی سردنورد شده، یک قاب فولادی سرد نورده شده با مهاربند تسمه ای در طبقات یک، دو، سه و چهار در نرم افزار SAP مدل و نتایج مورد مقایسه برنامه گرفته هست.


بررسی امکان حذف تهیه مقاطع عرضی در روندیابی هیدرولیکی هیدروگراف سیلاب در رودخانه های طبیعی
نتایج به دست آمده از تحلیل بار افزون و طراحی لرزه ای سازه های 1 تا 4 طبقه موارد زیر قابل برداشت هست: سازه های مورد بررسی سطح عملکرد مورد انتظار هستاندارد 2800 (ایمنی جانی) در برابر زلزله سطح خطر 1 را به خوبی تأمین مینماید و حتی انتظار سطح عملکرد بالاتر(قابلیت هستفاده بی وقفه) مطابق دستور العمل بهسازی را نیز میتواند تأمین نماید.


زمانبندی مجدد حرکت قطارها در محورهای دوخطه ریلی
بررسی ضریب رفتار این مدل ها انطباق خوبی را با ضریب رفتار ارائه شده در آیین نامه ASCE-05، Ru=3 و ضریب افزایش تغییر مکان، Cd=3.5 نشان میدهد.


عملکرد لرزه‌ای ساختمان برج مراقبت فرودگاه تبریز به کمک آنالیز غیرخطی و بهسازی آن به وسیله ورقهای کامپوزیت FRP


مطالعه آزمایشگاهی تقویت برشی تیرهای بتنی با FRP


70 out of 100 based on 60 user ratings 910 reviews

طراحی بهینه قاب‌های بتن مسلح با تکیه بر رویکرد فراابتکاری الگوریتم رقابت استعماری گسسته
برآورد رطوبت سطح خاک با استفاده از داده‌های SAR با تاکید بر مدل‌های بازپراکنش سطحی
ارزیابی چندمعیاره‌ی شاخص‌های شهرسازی در معابر از دیدگاه پتانسیل پیاده‌روی
طراحی کنترل‌گر فازی تطبیقی مبتنی بر روش مد لغزشی
تحلیل ارزیابی فعالیت های اقتصادی و تولیدی بر بخش حمل و نقل زمینی (مطالعه موردی ارزیابی اقتصادی در استان خوزستان)
تحلیل دو بعدی پاسخ سایت به روش المان محدود با عدم قطعیت در پارامترهای خاک
بررسی پاسخ ساختمان‌های بلند در امتداد عمود بر باد در محیط های مختلف بادی
سنجش از دور اتمسفر با اندازه‌گیری‌های یک ایستگاه دائم GPS
Get Foreign Key Value
Display thousands position
Why does TinyMCE insert <span> </span> between (django) {% %} tags?
Django Admin: How do I know when the user is editing an existing object or saving a new object?
statistical data to HTML tables (filter/sort/aggregate) and charts using django
extending the django view
Styling django non-field errors on forms
Sorting Records using Foreign Keys
In Django QuerySet, how do I do negation in the filter?
manage.py not updating database name
*