بررسی استفاده از میراگر اصطکاکی اصلاح شده پال – مارش در بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی


بررسی استفاده از میراگر اصطکاکی اصلاح شده پال – مارش در بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی
از تجربیات بدست آمده از زلزله های گذشته ، چنین به نظر می رسد که بسیاری از ساختمان هایی که بر پايه آیین نامه های قدیمی طراحی شده اند در برابر زلزله آسیب پذیر هستند.یکی از روش های متداول در بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی ، هستفاده از میراگر های اصطکاکی می باشد.


اثرات روانگرايي خاک بر پاسخ ديناميکي پي‌هاي شمعي و رفتار اندرکنشي شمع- خاک - روسازه
میراگر پال یکی از مفیدترین ، کم هزینه ترین و ساده ترین این میراگرهاست.نوع اصلاح شده این میراگر (IPFD) عملکرد این میراگر را بهبود بخشیده و با ساده تر کردن ساختار اون ، هزینه ساخت اون را نیز کاهش داده هست.به کار گیری این لوازم افزایش دهنده میرایی ، در نواحی لرزه خیز جهان به دلایل پیش فرموده و نیز، عدم حساسیت به حرارات و شرایط محیطی ، رفتار مطمئن و مقاومت مطلوب مورد توجه برنامه گرفته هست.استفاده از این لوازم باعث می شود تمرکز تغییرشکل های غیرالاستیک و اتلاف انرژی در اونها صورت گرفته و در نهایت تقاضای اتلاف انرژی در اعضای اصلی سازه کاهش یابد.در این تحقیق به عنوان نمونه یک ساختمان 8 طبقه با سیستم سازه ای قاب خمشی در یک جهت و قاب خمشی به همراه بادبند در جهت دیگر مورد اونالیز برنامه گرفته هست.سطح عملکردایمنی جانی برای ساختمان انتخاب شد و تحت تحلیل هستاتیکی غیرخطی مشخص شد ساختمان مورد نظر سطح عملکردی مورد نظر را برآورده نمی کند.لذا طرح بهسازی ساختمان با میراگر IPFD مورد بررسی برنامه گرفت و بین جواب سازه موجود و بهسازی شده مقایسه انجام شد.برای این منظور از تحلیل های هستاتیکی غیرخطی (PUSH OVER) و دینامیکی غیر خطی تاریخچه وقتی هستفاده شده هست.همچنین برای بررسی میزان کارایی میراگر سه ساختمان 6 ، 10 و 12طبقه با پلان ، سیستم سازه ای و بارگذاری مشابه مورد هستفاده برنامه گرفت.


طبقه‌بندی عوارض شهری با استفاده از داده‌های لیدار و تصاویر دیجیتال هوایی بر اساس مدل‌های نروفازی
برای بررسی عملکرد میراگر نمودارهای تاریخچه وقتی برش پایه ، تاریخچه وقتی جابه جایی بام ،دریفت طبقات ،انرژی جذب شده در المان های سازه و حلقه ی هیسترزیس میراگر بررسی شده اند.


مدلسازی روگذری موج به روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH)
نتایج نشان داد هستفاده از میراگر IPFD راهکار مناسبی برای بهسازی لرزه ای ساختمان بوده و باعث کاهش جواب سازه به زلزله ، بهبود سطح عملکرد سازه ای و کاهش جذب انرژی در المان های سازه شده هست.همچنین این نتایج نشان داد که تاثیر میراگر در زلزله ها شدیدتر بیشتر هست.ضمن اینکه مقایسه عملکرد ساختمان های با تعداد طبقات مختلف نشان داد که کارایی میراگر در ساختمان های کوتاهتر بیشتر هست ،هر چند هستفاده از میراگر در ساختمان های بلندتر نیز باعث بهبود عملکرد ساختمان می گردد.


مدل سازی المان محدود تیرهای مختلط با دال بازشو دار


تعیین همبستگی بین شاخص خسارت ساختمانهای بتن مسلح با پارامترهای زلزله


83 out of 100 based on 73 user ratings 923 reviews

بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مقاومتی و اتساع خاک های ماسه ای رس دار
امکان‌سنجی تعیین آسیب پذیری ساختمانهای بتن مسلح براساس شاخص خسارت با استفاده از شتابنگاشتهای مصنوعی
تعیین زمان و مکان ترک‌های پایین به بالا و راه‌کارهای به تعویق انداختن آنها در روسازی بتن آسفالتی
بررسی مقاومت دیوارهای بتن مسلح در برابر بار انفجار
شناسایی رفتار پل های یکپارچه تحت اثر بارهای حرارت و زلزله
طراحی بهینه قاب های خمشی فولادی تحت اثر زلزله بر مبنای عملکرد
بررسی لرزه‌ای ساختمان‌های پیش ساخته بتنی
مدل رفتاری میانقاب‌های آجری در قاب‌های بتن مسلح
مدیریت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل تلفیقی شبیه سازی ـ بهینه یابی
Get Foreign Key Value
Display thousands position
Why does TinyMCE insert <span> </span> between (django) {% %} tags?
Django Admin: How do I know when the user is editing an existing object or saving a new object?
statistical data to HTML tables (filter/sort/aggregate) and charts using django
extending the django view
Styling django non-field errors on forms
Sorting Records using Foreign Keys
In Django QuerySet, how do I do negation in the filter?
manage.py not updating database name
*