حل معادلات روندیابی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی سیلاب در حوضه‌آبری


حل معادلات روندیابی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی سیلاب در حوضه‌آبری
جهت طرح مخازن سدها، شبیه سازی حوضه‌های آبریز و پروژه‌های جامع منابع آب معمولا از تکنیکهای روندیابی هستفاده میشود .


ترمیم پاسخ تقریبی حاصل از روشهای کاهشی در تحلیل دینامیکی غیرخطی
روندیابی برای پیش بینی تغییرات وقتی و مکانی سیلاب و بدست آوردن هیدروگراف جریان خروجی از یک حوضه آبریز ت اثر یک بارندگی معین مورد هستفاده برنامه میگیرد .


بررسی تاثیر مجاورت بر خصوصیات دینامیکی سازه ها
دراین تحقیق دو گروه از تکنیکهای روندیابی، روندیابی هیدرولوژیکی و روندیابی هیدرولیکی، مورد بحث واقع شده و بعضی از روشهای حل معادلات حرکت مربوط به جریان روی زمینی و بین لایه‌ای، ازجمله روش مشخصه، روش اختلافات محدود و روش عناصر محدود ارائه شده‌است .


آنالیز تفرق موج در برابر سازه های با تقارن محوری با استفاده از تئوری المانهای مرزی
پس از مقایسه مدلهای مختلف شبیه سازی، مدل HEC - 1 که توسط گروه مهندسین ار آمریکا بسط داده شده و مدل هیدرودینامیکی حوضه آبریز انتخاب و توضیح داده شده هست .


سقفهای بتن پیش تنیده
مدل HEC - 1 بین مدلهای شبیه سازی وقایع منفرد، بیشترین کاربرد را دارد مدل هیدرودینامیکی نیز یک مدل تعیینی پخشی هست که ازروش عناصر محدود برای ح معادلات پیوستگی و ممنتوم هستفاده میکند .


بررسی اثرات متقابل غلظت رسوب و نوع پوشش خاک بر میزان نفوذپذیری حوضچه های نفوذ (در طرحهای تغذیه مصنوعی)
برای نشان دادن عملکرد این مدلها، حوضه آبریزی به مساحت 4/83 هکتار در شمال غربی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در دشت باجگاه انتخاب و فاکتورهای لازم برای مدل سازی جمع‌آوری گردید .


مدلسازی نحوه توزیع آلاینده های نفتی در دریا
نتایج محاسبه شده بوسیله مدل ضریب همبستگی خوبی با داده‌های ثبت شده داشته‌است میانگین ضریب همبستگی سیلاب مشاهده شده برای چهار بارندگی منفرد برابر 0 /93 بوده‌است .


بررسی وضعیت زهکشی تونلهای راه آهن شمالغرب و ارائه روشهای ترمیم
بعنوان یک نتیجه، برای پیش بینی شدت جریان سیلاب در حوضه‌های آبریز هستفاده مدل هیدرودینامیکی توصیه میشود .


تحلیل دینامیکی محیط متخلخل اشباع ارتجاعی خمیری در فضای زمان ترکیب روشهای اجزا محدود و عناصر مرزی70 out of 100 based on 70 user ratings 1120 reviews