ارائه روش جدیدی در ترکیب اطلاعات با استفاده از دیدگاههای تئوری بازی‌ها

کنترل بهینه رشد تومورهای سرطانی به روش شیمی درمانی
ارائه الگوریتم‌های حذف بار ترکیبی تطبیقی به منظور حفاظت بهینه سیستم قدرت
بررسی پدیده ناپایداری ولتاژ، روش‌های تشخیص این پدیده و بهبود روش‌های موجود
شبیه سازی اشکال در مدارهای دیجیتال با استفاده از ابزارهای کامپیوتری
بازسازی تصاویر توموگرافی مقاومت الکتریکی با استفاده از الگوریتم های هوشمند
کنترل معکوس تطبیقی پیل سوختی غشاء تبادل پروتون با استفاده از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی
طراحی سیستم جداکننده صحبت از سکوت در محیط های نویزی و فاقد نویز
مدلسازی دینامیکی توربین بادی سرعت ثابت مجهز به ژنراتور القائی قفس سنجابی
مدلسازی دینامیکی توربین بادی سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی روتور سیم پیچی شده دو تغذیه ای
کنترل پیش بین مقاوم با بازخورد خروجی برای سیستم‌های دارای عدم قطعیت چندوجهی
بهینه سازی فازی بازآرایی سیستم های توزیع به منظور کاهش تلفات و افزایش تعادل بار بر مبنای تئوری کلنی مورچه ها
ساخت یک ربات بر پایه بینایی برای از بین بردن علفهای هرز
برنامه‌ریزی بهینه شبکه‌های توزیع در حضور تولید پراکنده
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*