طراحی آنتن‌های منعکس کننده سهموی با بیم پره‌ای برای کاربرد در رادار

تشخیص و طبقه‌بندی انواع نارسایی‌ها در کروموزوم‌های انسانی با استفاده از تکنیک‌های پردازش دیجیتالی تصاویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی
بهینه‌سازی توان راکتیو در سیستمهای توزیع با استفاده از روش یادگیری تقویتی
کاهش نویز فاز و مصرف توان در نوسان‌سازهای سینوسی فرکانس بالا با تکنولوژی CMOS
بررسی و شبیه‌سازی رفتار دیودهای نوری بهمنی با در نظر گرفتن اثر فاصله مرده
بخش‌بندی اتوماتیک فیبرهای عصبی ماده سفید مغز در تصاویر تشدید مغناطیسی تانسور انتشار با استفاده از اطلس دیجیتال
آشکارسازی گوشه با یک رویکرد کمینه‌سازی هزینه
What type of database table structure is this called?
Recommended location for document storage - in database or elsewhere?
Is it better to have 1 page or many for a website listing a small number of products?
How to represent a 2-D data matrix in a database
Data Module in Dll with delphi?
What ORMs work well with Scala? [closed]
Subversion: Copy repository users from existing to new project (SASL Database)
Database design--billions of records in one table?
What is NoSQL, how does it work, and what benefits does it provide? [closed]
Database of Software
شبیه سازی و طراحی مدولاتورهای الکترو جذبی در ساختارهای نانو نیمه هادی
طراحی مخلوط کننده های ماکروویو با پهنای باند زیاد و ساختار گسترده
ردگیری اشیاء متحرک در دنباله‌های تصویری
تحقیق و بررسی ساختار چیپهای عصبی و طراحی و ساخت یک واحد نمونه
تفکیک ضایعات خوش خیم و بدخیم پستان با استفاده از روشهای شناسایی الگو در تصاویر دینامیکی MRI
طراحی کنترل کننده‌های UPFC و هماهنگی بین آنها جهت افزایش پایداری دینامیکی سیستم‌های قدرت
راهکاری جدید برای حل مسئله همزمانسازی در سیستم‌های آشفته براساس رویتگرهای مبتنی بر شبکه‌های عصبی
الگوریتم جستجوی گرانشی
آشکارسازی علائم صرعی از سیگنال EEG توسط آنالیز مقید مولفه‌های مستقل
تعیین تعداد آنتن فرستنده در سیستم MIMO به منظور آشکارسازی نوع مدولاسیون
بهبود عملکرد روشهای چند کاناله بهسازی گفتار در شرایط واقعی
طراحی و تحلیل آشکارساز نوری مبتنی بر موجبر نوری ریز کاواک حلقوی
بازآرایی شبکه‌های توزیع به منظور کاهش تلفات اهمی با استفاده از الگوریتم‌های شهودی و نظریه گراف
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*