آنالوگ کامپیوتر - تصحیح عمل‌کرد سیستم‌ها

آنالیز، مدل‌سازی، ساخت سیستم جوشکاری اینورتری مجهز به سیستم آغازگر و پایدارساز قوس الکتریکی
استفاده از روش رگرسیون تعمیم یافته در حوزه تبدیل موجک برای تایید امضای برخط
بهبود فرآیند بازیابی در سیستم‌های قدرت توسط TCSC و SVC
تخصیص بهینه توان در سیستم‌های مخابراتی با فیدینگ سریع و سیستم‌های Digital Subscriber Line (DSL)
اندازه‌گیری زوایای سمت و فراز با استفاده از رویکرد ترکیب اطلاعات سنسوری
ارائه روش‌های بهبود کارآیی مدارهای نوسانگر تولید کلاک
طراحی کنترل کننده هوشمند تنظیم خودکار برای سیستم سنجش pH
تخمین تغییر شکل مغز در اثر بازکردن جمجمه
بهینه‌سازی مشخصات حوزه فرکانس تقویت کننده‌های توزیع شده
مدل‌سازی مشروح سیم‌پیچ ترانسفورماتور با کمک روش اجزاء محدود جهت تحلیل خطای حلقه
بهینه سازی VAD) Voice Active Detector) بر مبنای آستانه گذاری موجک
تشخیص و طبقه‌بندی انواع نارسایی‌ها در کروموزوم‌های انسانی با استفاده از تکنیک‌های پردازش دیجیتالی تصاویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی
بهینه‌سازی توان راکتیو در سیستمهای توزیع با استفاده از روش یادگیری تقویتی
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*