کاهش سیستم‌های مرتبه بالا به کمک تقریب پاده و روشهای وابسته

یک روش سریع برای استخراج کلیه از بافت اطراف در تصاویر فراصوت
طرح اتوماسیون جهت مدیریت اتفاقات در شبکه‌های توزیع با خصوصیات ساختاری مشابه شبکه ایران
بهبود ادغام تصاویر سه بعدی پزشکی در بررسی تومورهای مغزی
طراحی یک ساختار قابل پیکربندی برای پردازش‌های باند پایه در رادیوی نرم‌افزاری
برنامه ریزی مسیر بهینه با استفاده از نامساویهای ماتریسی خطی و کنترل فازی حرکت روبات متحرک
مکان یابی و هدایت رباتهای متحرک بر اساس نظریه ترکیب اطلاعات
ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای حذف بار در سیستم قدرت
[طراحی و بهره برداری سیستمهای فتوولتاییک متصل به شبکه]
طراحی اینورتر چندسطحی برای کنترل‌کننده توان میان‌فاز
کنترل هوشمند ترافیک بزرگراه‌ها از طریق کنترل ورودی جریان ترافیک و محدودیت سرعت
تحلیل پایداری سیستم‌های هیبرید
تعیین ذخیره‌گردان اقتصادی با توجه به ارزش قابلیت اطمینان در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته
طراحی و مدلسازی یک مبدل Buck-Boost Ac/DC با ضریب توان ورودی بالا
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*