کاربرد روش PQ در کنترل فیلترهای اکتیو در شرایط غیر ایده آل (واقعی) بار و شبکه

بررسی روشهای کاهش تداخل هم کانال در سیستم های مخابرات سلولی
طراحی کنترل کننده مقاوم ‏‎QFT‎‏ بر روی سیستمهای فازی
طراحی ، شبیه سازی و ساخت جبران کننده توان راکتیو سریع و کم هزینه برای ولتاژ و توانهای پایین
تغییر ناحیه تحت پوشش سلولها به روش کنترل توان
بارسازی مجازی ماشینهای سنگرون بر پایه روش مدولاسیون فاز در مدار حلقه بسته با و بدون تبادل توان حقیقی لحظه ای با شبکه قدرت
شبیه سازی ازمون مدارهای ترکیبی برای عیوب تاخیر مسیر
مطالعه مبانی نظری سنسورهای فشاری نیمه هادی و ارائه طرح نمونه ساخت این سنسور
شبیه سازی حالت گذاری موتور القایی قفسه سنجابی در حالت خطای موتور به روش اجزای محدود
کنترل برداری درایوهای القایی با به کارگیری یک کنترل کننده فازی - لغزشی بهینه
بررسی و ارزیابی پروتکل های چند پخشی امن
حذف تداخل بهینه به روش موازی برای سیستم های سلولی ‏‎DS/CDMA‎‏
تدوین مجموعه آزمایشی جهت ارزیابی سیستم سنگ شکن
بررسی اثر ناهمگونی ساختار موتور سوئیچ رلکتانس بر عملکرد حالت دائم آن به روش اجزای محدود
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*