جبرانسازی اشباع محرک در سیستم های کنترل

پیاده سازی یک الگوریتم تولید الگوی تست برای مدارات دیجیتال ترکیبی و ترتیبی با استفاده از یادگیری بازگشتی
تحلیل، آنالیز خطا و بهینه سازی سیستم هدایت کنترل یک موشک زمین هوا
تحلیل آنتنهای میکرواستریپن فعال و غیرفعال با روش ماتری خط انتقال
کنترل پایداری سیستم قدرت در حالت گذرا به روش تولید زدایی بهینه
ساخت و آنالیز دیود لیزری با ساختار دو گانه غیر همجنس ‏‎In Ga As p/Inp‎‏ ساختار نواری ‏‎(Stripe)‎‏ در محدوده ‏‎1,3 m‎‏
اندازه گیری، محاسبه، مدلسازی و شبیه سازی تلفات انرژی در خطوط 20 کیلووات استان مازندران
بهبود دینامیک سیستم قدرت در حضور هارمونیک با استفاده از ‏‏‎UPFC‎‏
پیاده سازی روشهای کنترلی بر روی ربات دو درجه آزادی ‏‎X-Y‎‏ (کنترل خطی - گشتاور محاسبه شده - کنترل تطبیقی)
کنترل سرعت و موقعیت ‏‎PMSM‎‏ به روش تطبیق سیستم خطی دارای پارامترهای متغیر با زمان با مدل غیر خطی یک شبکه عصبی
طراحی و شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال پایپ لاین موازی با سرعت و دقت بالا در تکنولوژی ‏‎CMOS‎‏
اتوماسیون و بهینه سازی سیستم توزیع به منظور کاهش تلفات با استفاده از نظریه گراف
بررسی و شبیه سازی روشهای تخمین کانال در سیستم موبایل ‏‎DS-CDMA‎‏ و طراحی یک گیرنده همدوس بهینه در محیط انتشار چند مسیره
طراحی و شبیه سازی ‏‎FFT‎‏ پروسسور مبتنی بر قطعات قابل برنامه ریزی ‏‎FPGA‎‏
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*