"پایدارسازی سیستمهای قدرت چند ماشینه مقیاس بزرگ با استفاده از کنترل بهینه متمرکز"

حفاظت دیستانس خطوط انتقال انرژی با استفاده از روش شبکه های عصبی
طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال خیلی سریع با ساختار فولدینگ در تکنولوژی ‏‎CMOS‎‏
توسعه روشهای یادگیری مورد-پایه و کاربرد آن در طراحی و تنظیم سیستمهای کنترل حرکتی
مدل سازی و کنترل یک سیستم تولید صنعتی با استفاده از شبکه پتری
بررسی روشهای شکل دهی پرتو آرایه خطی در سونارهای فعال طراحی و شبیه سازی یک روش دیجیتالی بهینه
پیاده سازی یک الگوریتم تولید الگوی تست برای مدارات دیجیتال ترکیبی و ترتیبی با استفاده از یادگیری بازگشتی
تحلیل، آنالیز خطا و بهینه سازی سیستم هدایت کنترل یک موشک زمین هوا
تحلیل آنتنهای میکرواستریپن فعال و غیرفعال با روش ماتری خط انتقال
کنترل پایداری سیستم قدرت در حالت گذرا به روش تولید زدایی بهینه
ساخت و آنالیز دیود لیزری با ساختار دو گانه غیر همجنس ‏‎In Ga As p/Inp‎‏ ساختار نواری ‏‎(Stripe)‎‏ در محدوده ‏‎1,3 m‎‏
اندازه گیری، محاسبه، مدلسازی و شبیه سازی تلفات انرژی در خطوط 20 کیلووات استان مازندران
بهبود دینامیک سیستم قدرت در حضور هارمونیک با استفاده از ‏‏‎UPFC‎‏
پیاده سازی روشهای کنترلی بر روی ربات دو درجه آزادی ‏‎X-Y‎‏ (کنترل خطی - گشتاور محاسبه شده - کنترل تطبیقی)
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*