تدوین ساز و کاری نوین جهت مدیریت کیفیت توان توسط شرکتهای توزیع در محیط‌های تجدید ساختاریافته

طراحی یک کنترلر فازی برای کنترل ترافیک شبکه ‏‎ATM‎‏
اصلاح اثرات لرزش دوربین در ردیابهای تصویری
طراحی ‏‎LNA/MIXER‎‏ مورد استفاده در یک گیرنده رادیویی‏‎Direct- conversion‎‏ در پروسس ‏‎0.8um cmos‎‏
حفاظت دیستانس خطوط انتقال انرژی با استفاده از روش شبکه های عصبی
طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال خیلی سریع با ساختار فولدینگ در تکنولوژی ‏‎CMOS‎‏
توسعه روشهای یادگیری مورد-پایه و کاربرد آن در طراحی و تنظیم سیستمهای کنترل حرکتی
مدل سازی و کنترل یک سیستم تولید صنعتی با استفاده از شبکه پتری
بررسی روشهای شکل دهی پرتو آرایه خطی در سونارهای فعال طراحی و شبیه سازی یک روش دیجیتالی بهینه
پیاده سازی یک الگوریتم تولید الگوی تست برای مدارات دیجیتال ترکیبی و ترتیبی با استفاده از یادگیری بازگشتی
تحلیل، آنالیز خطا و بهینه سازی سیستم هدایت کنترل یک موشک زمین هوا
تحلیل آنتنهای میکرواستریپن فعال و غیرفعال با روش ماتری خط انتقال
کنترل پایداری سیستم قدرت در حالت گذرا به روش تولید زدایی بهینه
ساخت و آنالیز دیود لیزری با ساختار دو گانه غیر همجنس ‏‎In Ga As p/Inp‎‏ ساختار نواری ‏‎(Stripe)‎‏ در محدوده ‏‎1,3 m‎‏
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*