طراحی یک مدار CMOS S/H با دقت 12- Bit و سرعت 200MSample/S به همراه بافر خروجی در پروسس 0.35U

جایابی بهینه پستهای فوق توزیع
طراحی و پیاده سازی تحلیلگر شبکه از نوع ‏‎CAN‎‏
طراحی و شبیه سازی پایدارساز فازی-عصبی در سیستم های قدرت چند ماشینه
بررسی رفتار دینامیکی ژنراتور به ازای تحریک های مختلف
مالتی پلکسینگ بر اساس بسته موجک
تحلیل و طراحی آنتن ‏‎BTS‎‏ در باند فرکانس ‏‎1800MHZ-1900MHZ‎‏
طراحی کنترل گر تطبیقی برای خط ‏‎HVDC‎‏
طراحی کنترل کننده ‏‎H‎‏ غیرخطی با استفاده از شبکه های عصبی
استخراج متن چاپی از زمینه مصور
طراحی یک ‏‎IC‎‏ پردازشگر تصویر بر پایه شبکه های عصبی سلولی
طراحی و شبیه سازی الگوریتم تعیین وضعیت یک ماهواره ‏‎LEO‎‏
کنترل غیرخطی موتورالقایی به روش خطی سازی تقریبی
بررسی توربودیکدینگ به منظور پیاده سازی سخت افزاری
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*