توسعه ای در تحلیل پایداری سیستمهای غیرخطی تاخیر مبتنی بر روش Lyapunov-Krasovskii

شبیه سازی سیستم پخش بار الکتریکی در یک وسیله پرنده
کاربرد تئوری های کنترل مقاوم در طراحی اتوپایلوت موشک
طراحی یک جمع کننده کامل 8بیتی با استفاده از تکنیکهای مختلف به منظور بهینه سازی توان مصرفی و افزایش سرعت
انتقال سیگنالهای تلویزیونی دیجیتال در سیستم کابلی
طراحی کنترل مقاوم برای موتورهای سنکرون با استفاده از روش آشفتگی تکین
طراحی و ساخت منبع تغذیه ‏‎DC-DC‎‏ برای تقویت کننده های قابل حمل
تحلیل پایداری تام سیستم های غیرخطی نامعین توصیف شده توسط مدل فازی تاکاگی - سوگنو
کنترل فیدبک کمی در سیستمهای چند متغیره به کمک دو حلقه فیدبک
طراحی ‏‎VLSI‎‏یک آشکارساز ویتربی با استفاده از ساختار ضربانی و روش‏‎Trace Back‎‏
طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل مستقیم گشتاور برای موتور القایی
طراحی فیلتر های غیرخطی برای تخمین ‏‎H2/H‎‏ ترکیبی
طراحی و پیاده سازی سخت افزار سیستم تصویربرداری دیجیتال برای دستگاه های ‏‎X-Ray‎‏ موجود در دندانپزشکی
کاهش تلفات و اصلاح شبکه های توزیع با بکارگیری ‏‎APLC(Active Power line Conditioners)‎‏
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*