طراحی سیستم جداکننده صحبت از سکوت در محیط های نویزی و فاقد نویز

شبیه سازی و تست اثر میدان الکترومغناطیسی بر خطوط رابط یک مدار در داخل یک محفظه به منظور مطالعه اثرات تخریبی آن .
بررسی اثر تزویج متقابل بین عناصر آرایه بر روی سیستم آنتن های هوشمند
اختصاص خازن های بهینه در سیستمهای توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک
ارزیابی قابلیت اطمینان در نیروگاههای حرارتی
استخراج متن چاپی از تصاویر گرافیکی
طراحی و شبیه سازی زمان واقعی کنترل تطبیقی سیستم ترمز ضد لغزش برای مدل یک دوم خودرو
طراحی و آنالیز آمپلی فایر مایکروویو باند وسیع با بهره ثابت
پیاده سازی سخت افزاری یک توربو دیکدر
پردازش و تحلیل تصاویر طیفنگاری تشدید مغناطیسی برای شناسایی بافتهای غیرطبیعی
مدلسازی و کنترل درایو جرثقیل های سقفی با هدف حل مشکل فرسایش چرخ و ریل
کنترل پیش بین یک فیلتر فعال برای جبران هارمونیکی کوره های قوس الکتریکی جریان متناوب
طراحی یک سیاست کنترلی مناسب برای بازیاب دینامیکی ولتاژ جهت حذف کمبود ولتاژ
کنترل سرعت موتورهای القایی خطی به روش کنترل برداری
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*