طراحی و ساخت آنتن چاپی تک قطبی همراه با خاصیت حذف باند

فشرده‌سازی سیگنال صحبت با نرخ بیت 3/5-4/5 کیلوبیت در ثانیه
روشی نوین در کمی‌سازی و ارزیابی پتانسیل‌های مغزی به منظور تعیین سطح هوشیاری
طراحی کنترل کننده فازی عصبی وفقی برای سیستم‌های غیرخطی
طراحی و ساخت سیستم جمع‌آوری اطلاعات از ترموکوپل
تعیین شرایط تریپ نیروگاه بخار با توجه به عملکرد سیستم تحریک ، گاورنر، پایدارساز سیستم قدرت و شبکه محیط با استفاده از مدل‌سازی اجزاء
طراحی و ساخت یک شارژکننده سریع باتری‌های نیکل-کادمیوم با استفاده از میکروکنترلر
طراحی و پیاده‌سازی محرکه موتور القایی سه فاز و کنترل سرعت موتور به روش جهت دهی شار روتور
مطالعه و شبیه‌سازی برگشت قدرت در موتورهای جریان مستقیم تحریک سری
کاهش تلفات در سیستم‌های توزیع با جایابی بهینه خازن به روش منطق فازی
مدل‌سازی دینامیکی بار بروش موتور القائی
شبیه‌سازی و کنترل دور موتور القایی سه فاز
شناسایی سیستم‌های دینامیکی غیرخطی توسط شبکه‌های عصبی-فازی
بازشناسی متون چاپی فارسی
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*