طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن دو قطبی مسطح برای کاربردهای شبکه‌های بی سیم محلی WLAN

طراحی آشکارساز نور - ولتاژی مادون قرمز
طراحی فیلتر بانک‌های دیجیتال به روش وقفی
مدلسازی و طراحی ساختاری سیستم‌های پردازش موازی کلاستربندی شده چندطبقه
هماهنگی رله‌های جریان زیاد و دیستانس
شبیه‌سازی سه‌بعدی توان الکترومغناطیسی تلف شده در محیط غیرهمگن به روش تفاضل محدود
طراحی شبکه لاگر مختلط
آنالیز تکنیک‌های تصویربرداری با استفاده از رادار و استخراج ویژگیهای هدف و ارائه الگوریتم پردازشی جدید برای مد نورافکنی رادارهای با دهانه م
طراحی و ساخت دستگاه کنترل‌کننده سیستم‌های حساس با کمک صوت
طراحی و ساخت دکور در تله‌تکست
طراحی و ساخت دستگاه مولتی‌ویژن
کنترل تطبیقی مدل مرجع مقاوم و اثبات پایداری آن
طراحی و ساخت سیستم مشاهده و کنترل دمای فولاد مذاب در محیط صنعتی
بررسی مدولاسیون‌های کد شده بلوکی و بهبود عملکرد آن با اینترلیوینگ بر مبنای بیت
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*