جداسازی صوتی گوینده در یک محیط نویزی و یا پر سروصدا

طراحی سیستم کنترل لغزش چرخهای لکوموتیو
متعادل سازی کانالهای مخابراتی غیرخطی و متغیر با زمان
بررسی نیروهای الکترومغناطیس وارد برهادیها و عناصر حامل جریان
ساخت دستگاه فاصله‌یاب خطا و آزمایشگر آن
تخمین پارامترهای سیگنالهای جهش فرکانس تصادفی
طراحی و ساخت سخت‌افزار اتوماسیون یک شبکه کامپیوتر کنترل
طراحی و ساخت سیستم کنترل‌برداری موتور القائی سه فاز با استفاده از اینورتر منبع جریان و یکسوسازی با ضریب قدرت واحد
طراحی و ساخت دستگاه سنجش کیفیت جریان و ولتاژ برق
مجتمع‌سازی مدار گیرنده سنسورهای اولتراسوند آرایه فازی
طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی دستگاه جذب غبار کوره‌های سیمان
طراحی و مدل‌نمودن انتقال بدون سیم اطلاعات در داخل محیط محلی
مسائل معکوس در الکترومغناطیس
شناسایی، مدلسازی و تنظیم کنترل‌کنندهء فشار بخار بویلر نیروگاه مشهد
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*